Ändamål och inriktning

Enligt stiftelsens stadgar ska dess ändamål vara att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi. Ändamålet ska i första hand främjas genom bidrag till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige eller till personer verksamma vid dessa institutioner.

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som postdoc och doktorander och stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år. Ett riktvärde för stöd som beviljas är tre miljoner kronor för ett treårigt projekt. Bidragen skall avse klart definierade forskningsinsatser. Lönemedel för professor finansieras inte i projektanslaget.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags operativa och strategiska kapaciteter. Forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

 

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens inriktning och exempel på tidigare forskningsprojekt som stiftelsen finansierat.

Boken om stiftelsen

Kapitalets utveckling

Substansvärde samt ackumulerade utbetalda anslag. Stapeln visar mnkr räknat per kalenderår, 31 december.

Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 183,0 mnkr och ackumulerade utbetalda anslag till 100,0 mnkr.