Ändamål och inriktning

Enligt stiftelsens stadgar ska dess ändamål vara att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi. Ändamålet ska i första hand främjas genom bidrag till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige eller till personer verksamma vid dessa institutioner.

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som postdoc och doktorander och stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år. Dock kan finansieringen av doktorandprojekt även utsträckas till att avse en sammanhållen fyraårsperiod (”Lars Erik Lundbergs doktorandtjänst”). Ett riktvärde för de anslag som beviljas är 1-1.5 miljoner kronor per år för ett, två och treåriga projekt och 4 miljoner totalt för ett fyraårigt doktorandprojekt. Lönemedel för förordnad/anställd professor finansieras inte via projektanslaget, däremot lönemedel för biträdande professor samt professor emeritus.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags operativa och strategiska kapaciteter. Forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Projekt som innehåller tydliga forskningsfrågor som också framstår som besvarbara med de föreslagna metoderna har ett försteg, liksom de projekt som tydligt visar på från vilken kunskapsplattform de utgår. Det är också en fördel om projektet är originellt och kan förväntas föra forskningsfronten framåt.

Vanligtvis beviljas cirka två till fyra forskningsprojekt finansiering varje år.*

*) Ca 30-50% av dem som lämnar en fullständig ansökan i etapp 2 erhåller anslag.

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens inriktning och exempel på tidigare forskningsprojekt som stiftelsen finansierat.

Kapitalets utveckling

Substansvärde samt ackumulerade utbetalda anslag. Stapeln visar mnkr räknat per kalenderår, 31 december.

Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 184,5 mnkr och ackumulerade utbetalda anslag till 109,9 mnkr.