Ansökan

Projektstöd till forskning utlyses vid universitet och högskolor i början av varje år.

Utlysning av projektstöd 2024

Brevet ”Inbjudan att söka projektstöd” skickas ut till svenska lärosäten i samband med utlysning av kommande ansökningsår.

Vem kan få forskningsanslag?

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags operativa och strategiska kapaciteter. Forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocessen hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entrepenör- och intrapenörskap.

Projekt som innehåller distinkta och originella forskningsfrågor som framstår som hanterbara med de föreslagna metoderna har ett försteg, liksom de projekt som tydligt visar på från vilken kunskapsplattform de utgår och hur de kan föra forskningsfronten framåt.

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som postdocs och doktorander och utgår normalt för en projekttid på 1-3 år. Dock kan finansieringen av doktorandprojekt även utsträckas till att avse en sammanhållen fyraårsperiod (”Lars Erik Lundbergs doktorandtjänst”). Ett riktvärde för de anslag som beviljas är 1-1,5 miljoner kronor  per år för ett-, två- och treåriga projekt och 4 miljoner kronor totalt för ett fyraårigt doktorandprojekt.  Lönemedel för förordnad/anställd professor  kan inte finansieras i projektanslaget, däremot lönemedel för biträdande professor samt professor emeritus.

Alla ansökningar oavsett tidsperiod skall följa instruktionerna för etapp 1 och etapp 2.

Vanligtvis beviljas cirka två till fyra forskningsprojekt finansiering varje år.

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens inriktning och exempel på tidigare forskningsprojekt som stiftelsen finansierat.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år och du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökningsperioden öppnar 1 JANUARI 2024 kl 00:01. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast torsdag 31 JANUARI 2024 kl. 23:59.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

I det som följer får du information om de olika stegen för att söka anslag från L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

För att komma till ansökningssystemet använd knappen ovan till höger; ANSÖK HÄR.

För systemteknisk support; kontakta support@researchweb.org.

Skapa användarkonto – huvudsökande och medsökande

För att kunna logga in första gången behöver du skapa ett konto med personkort i systemet. Personkortet innehåller enkla fakta med dina kontaktuppgifter som namn, arbetsplats och e-postadress.

Klicka på ”Logga in” och ”Skapa ny användare”. Fyll i formuläret för personkort enligt instruktionerna och klicka på ”Registrera”. Ett e-postmeddelande skickas till dig med inloggningsuppgifter, inkl. ett tillfälligt lösenord. Följ instruktionerna för att skapa kontot.

För att byta till eget lösenord klicka på ditt namn högst upp till höger, gå till ”Min profil” och ”Lösenord”. När du skapar ett nytt lösenord skall det innehålla minst åtta (8) tecken, varav minst sex (6) olika tecken, och lösenordet måste innehålla minst en versal (stor bokstav) och två siffror (0-9).

Fortsättningsvis loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Be dina medsökande/projektmedarbetare skapa ett användarkonto på samma sätt. De kan då senare kopplas till ansökan och därmed ta del av den och läsa den via sitt login.

Skapa ansökan etapp 1

Ansökan sker i två steg. Skapa en ny ansökan i etapp 1 genom att fylla i ansökningsformuläret på skärmen enligt instruktionerna. Koppla dina medsökande/projektmedarbetare till ansökan med hjälp av knappen som finns i formuläret. Dessa personer får då en inbjudan och måste godkänna den via sina egna konton för att kopplingen ska synas.

Skriv ut blanketten från systemet via knappen i formuläret. Viktigt att detta görs när fälten i formuläret är ifyllda, så att blanketten innehåller rätt information vid undertecknande. Blanketten skrivs under av huvudsökande och prefekt (eller motsvarande representant från lärosätets institution).* Blanketten skannas i pdf-format.

*) Stiftelsen accepterar e-signerade dokument.

Bifoga de obligatoriska PDF-dokumenten: underskriven blankett, huvudsökandes och medsökandes CV, lista över forskargruppens publicerade vetenskapliga skrifter, samt en projektskiss. Observera att alla bifogade filer måste vara i PDF-format!

Projektskissen ska innehålla korta, koncisa uppgifter om:

-projektets syfte, teoriram och relation till den internationella forskningsfronten, allmänna uppläggning och metod, samt förväntade vetenskapliga bidrag.

-forskarens/forskargruppens kompetens och meriter för projektet samt nuvarande anställningsförhållanden.

Projektskissen ska vara max 10 500 tecken inkl blanksteg, exklusive referenser. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.) Längre ansökningstexter behandlas inte.

Ansökan kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. Fram till sista ansökningsdagen kan ansökan ändras och skickas in igen.

Beslutsprocessen etapp 1

Granskning och utvärdering av inkomna ansökningar i etapp 1 utförs av stiftelsens vetenskapliga utskott. De projekt som väljs ut för fortsatt beredning ges sedan möjlighet att inkomma med en fullständig ansökan. Beslutet rörande de projekt som väljs ut för fortsatt beredning i etapp 2 meddelas de sökande via e-post senast 17 FEBRUARI 2024. De projekt som inte väljs ut för fortsatt beredning avslås utan motivering och meddelas detta via e-post.

Skapa ansökan etapp 2

De sökande som beretts möjlighet att inkomma med fullständig ansökan har tiden fram till den 11 MARS 2024 kl. 23:59 att skicka in denna. Ansökningsformuläret för etapp 2 är endast tillgängligt för dessa sökande.

Skapa en ny ansökan i etapp 2 genom att klicka på knappen ”Ny ansökan” i toppmenyn i det digitala ansökningssystemet. Fyll i ansökningsformuläret på skärmen enligt instruktionerna. Koppla dina medsökande/projektmedarbetare till ansökan med hjälp av knappen som finns i formuläret. Dessa personer måste sedan återigen godkänna kopplingen via sina egna konton för att den ska synas.

Om inga förändringar skett i formulärets fält sedan ansökningsformulär etapp 1, såsom t.ex. budget, projektmedarbetare eller tidplan, så kan den tidigare underskrivna blanketten från etapp 1 återanvändas och skannas in på nytt. Om förändringar i ovanstående har skett i etapp 2; skriv ut ny blankett från systemet via knappen i formuläret. Viktigt att detta görs när fälten i formuläret är ifyllda, så att blanketten innehåller rätt information vid undertecknande. Blanketten skrivs under av huvudsökande och prefekt (eller motsvarande representant från lärosätets institution).* Blanketten skannas i pdf-format.

*) Stiftelsen accepterar e-signerade dokument.

Bifoga de obligatoriska PDF-dokumenten: underskriven blankett samt en projektbeskrivning. Observera att alla bifogade filer måste vara i PDF-format!

Projektbeskrivning ska avse fullständig ansökan, innehållande en redogörelse för projektets vetenskapliga bakgrund och undersökningsplanens karaktär. Följande aspekter ska behandlas:

  • Projektets syfte – Det skall klart framgå vilka problem projektet avser att belysa. Projektets betydelse för forskningen på området skall också redovisas.
  • Relation till tidigare forskning – En översikt över och analys av den teoretiska ramen för den planerade undersökningen liksom dess relation till tidigare forskning inom området, såväl egen som andras.
  • Metoder, tidplan – Undersökningsplanen ska tydligt beskriva på vilket sätt projektet är tänkt att genomföras. Datainsamling, databearbetning, tidplan, etappmål etc. ska anges.
  • Forskningsinformation – Det är angeläget att det i ansökan presenteras hur man avser att sprida information om projektet och dess resultat även till användare utanför forskarsamhället.
  • Forskningspersonalens kvalifikationer – Fullbordad forskarutbildning eller annan akademisk utbildning skall anges. För disputerade forskare skall även disputationsår uppges. En förteckning över forskningsgruppens publicerade skrifter bifogas. Avser ansökan även doktorander skall dessa namnges.
  • Kostnadsberäkningar – De kostnadsberäkningar som redovisas på ansökningsblanketten skall motiveras post för post. Kostnadsberäkningen ska innehålla uppgifter om enskilda projektdeltagares tid (i procent av heltidsanställning) som läggs på projektet under respektive år. Sökta belopp bör anpassas till akademisk praxis lönemässigt och omkostnadsmässigt.

Den fullständiga ansökan får innehålla max 55 000 tecken inkl. blanksteg, exklusive referenser. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.) Längre ansökningstexter behandlas inte.

Ansökan kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. Fram till sista ansökningsdagen kan ansökan ändras och skickas in igen.

Beslutsprocessen etapp 2

Beslut om vilka projekt som slutligen erbjuds forskningsanslag fattas på stiftelsens styrelsemöte i april. Sökande erhåller besked (utan motivering) via e-post snarast efter beslutet är fattat.

Sökanden som blir erbjudna anslag ska bekräfta att de accepterar anslaget. Instruktioner för detta finns under sidan ”För anslagsmottagare”.