Lundbergsprofessurerna

Tidigt när stiftelsen bildades väcktes tanken på att en väsentlig del av medlen skulle kunna användas för att finansiera en professur som skulle bära stiftarens namn. Det skulle handla om en långsiktig relation på områden som inte minst praktikens aktörer fann angelägna. Från bildandet av stiftelsen 1996 har Lars Erik Lundbergs professur haft två innehavare som arbetat inom helt olika områden.

Lundbergsprofessuren i Bygglogistik

Martin Rudberg

Campus Norrköping, Linköpings universitet

Bakgrund
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning finansierade mellan 2009 och 2019 en nyinrättad professur benämnd ”Lars Erik Lundbergs professur i Bygglogistik”.

Stiftelsen har förbundit sig att finansiera nämnd professur samt en därmed förbunden doktorandtjänst inom professurens ämne under tio år, fr.o.m. juli 2009 t.o.m. juni 2019, med 1,5 miljoner kronor per tolvmånadersperiod. Fr.o.m juli 2019 ansvarar Linköpings universitet för finansieringen.

För Linköpings universitet och dess Campus Norrköping är Lundbergprofessuren mycket viktig ur såväl forsknings- som utbildningsperspektiv.

Verksamhet
Visionen för verksamheten är att vara en nationellt ledande forskargrupp inom bygglogistik till år 2015 och att till år 2020 vara en internationellt ledande forskargrupp med förmågan att bistå svensk byggindustri med att vara konkurrenskraftig ur ett internationellt perspektiv. Med detta som grund inriktar sig gruppens verksamhet mot att dels bedriva forskning inom bygglogistik i nära samverkan med näringsliv, organisationer och andra forskningsmiljöer, dels att sprida kunskap och kompetens om bygglogistik till studenter, byggsektorn och det omgivande samhället. Bygglogistik innefattar i detta perspektiv logistik- och produktionspåverkande aktiviteter i försörjningskedjan, på byggarbetsplatsen, samt i gränssnittet dem emellan.

Forskning
Det övergripande målet är att bedriva behovsmotiverad forskning förankrad i byggbranschen med en strävan om att bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Mer specifikt inriktas forskningen på att:

  • Utveckla nya metoder och nya processer för effektiv bygglogistik.
  • Utveckla logistiska principer och metoder för ökad grad av industrialisering.
  • Utveckla nya informations-, planerings- och beslutsstödsystem anpassade för byggsektorns speciella och framtida behov.

Pågående forskningsprojekt är bland annat inriktade på mått och mätning samt analys och utveckling av logistiksystem inom byggbranschen, logistiklösningar vid industrialisering och prefabricering, samt nyttjande av alternativa transport- och lagerlösningar i byggandets försörjningskedja.

Kunskapsspridning
Vid sidan av att anordna seminarier, konferenser och att hålla anföranden för branschen och intresseorganisationer, sprids också resultaten från verksamhetens forskning via nyhetsbrev och populärvetenskapliga artiklar i branschtidskrifter. Dessutom borgar ett nära samarbete med flera olika aktörer längs byggandets försörjningskedja att resultaten kommer till praktisk användning.

Gentemot studenter ges också en kurs i bygglogistik. Initialt erbjuds kursen till byggingenjörsprogrammet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, men i förlängningen skall kursen även kunna läsas av studenter från andra program med logistikinriktning. Några exempel från kursinnehållet är Supply Chain Management, Lean production/Lean construction, försörjningskedje- och byggplatslogistik, och industriellt byggande.

För ytterligare information om professuren och dess verksamhet, kontakta professor Martin Rudberg.
Tfn: 013-281566
martin.rudberg@liu.se

Lundbergsprofessuren i digital bild och medieteknik

Björn Kruse

Campus Norrköping, Linköpings universitet

Bakgrund
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för Forskning och Utbildning har fr.o.m. 1998 t.o.m. 2007 finansierat en nyinrättad professur benämnd ”Lars Erik Lundbergs professur i teknik och naturvetenskap” med den särskilda inriktningen ”Digital bild- och medieteknik”. Professuren inrättades vid tillkomsten av universitetets utvidgning och satsning på ett nytt universitetscampus i Norrköping.

Stiftelsen förband sig att finansiera nämnd professur samt en därmed förbunden doktorandtjänst inom professurens ämne under tio år med initialt 1,4 och senare 1,5 miljoner kronor per tolvmånadersperiod. Totalt har finansieringen uppgått till 14,4 miljoner kronor.

Lundbergprofessuren har varit och är alltjämt mycket viktig för Campus Norrköpings finansiering både ur utbildnings- och forskningsperspektiv.

Utbildning
Björn Kruse har lett utvecklingen av en ny civilingenjörsutbildning, medieteknik, inom Linköpings universitet med förläggning i Norrköping.

Resultatet blev en attraktiv utbildning med en välavvägd kombination av teknik och naturvetenskap med starka designinslag och en projektorienterad undervisningspedagogik. Utbildningen var den första inom sitt slag i Sverige och har blivit mycket framgångsrik.

Några exempel på teknikområden är: Grafisk design, Ljudteknologi, Bildbehandling, Datorgrafik, Vetenskaplig Visualisering och Virtuell verklighet.

Forskning

Parallellt med uppbyggnaden av undervisningen har forskningsområdet under professuren byggts upp.

Forskningen inom Lundbergsprofessuren har inriktats mot tillämpningsområdet bildreproduktion, bildkvalitet med speciellt fokus på färgåtergivning och grafisk produktion samt pappersrelaterade frågeställningar för tryckkvalitet.

Forskningen har bedrivits i samarbete med kollegor inom andra högskolor och forskningsinstitut. Ett antal doktorer och licentiater har utbildats och examinerats inom Lundbergsprofessurens område.

Finansieringsansvaret övergick till Linköpings Universitet fr.o.m. 1 januari 2008.