Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturveten- skapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Projekt som innehåller tydliga forskningsfrågor som också framstår som besvarbara med de föreslagna metoderna har ett försteg, liksom de projekt som tydligt visar på från vilken kunskapsplattform de utgår. Det är också en fördel om projektet är originellt och kan förväntas föra forskningsfronten framåt.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna