Välkommen till

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning delar ut forskningsanslag till projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags operativa och strategiska kapaciteter. Forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocessen hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entrepenör- och intrapenörskap.

Projekt som innehåller distinkta och originella forskningsfrågor som framstår som hanterbara med de föreslagna metoderna har ett försteg, liksom de projekt som tydligt visar på från vilken kunskapsplattform de utgår och hur de kan föra forskningsfronten framåt.

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som postdocs och doktorander och utgår normalt för en projekttid om 1-3 år. Ett riktvärde för stöd som beviljas är 3 miljoner kronor för ett treårigt projekt. Lönemedel för förordnad/anställd professor kan inte finansieras via projektanslaget, däremot lönemedel för biträdande professor samt professor emeritus.

Läs mer om ansökan här

Senaste nyheterna