FAQs

Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna om forskningsanslag från Lundbergsstiftelsen. Hittar du inte ditt svar här så sök under övriga avsnitt på hemsidan. Skicka annars din fråga till oss per e-post. Vi uppdaterar denna sida med frågeställningar som dyker upp.

Om anslaget

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt som sträcker sig över en period från ett upp till tre år.
Anslagen utbetalas endast för tid då forskningsprojektet bedrivs och bortfaller vid uppehåll p.g.a. t.ex. föräldraledighet och längre sjukdom. Du bör söka anstånd hos stiftelsen via e-post, så snart som möjligt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta arbetet i projektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.
Ett riktvärde för stöd som beviljas är tre miljoner kronor för ett treårigt projekt.

Vem kan söka?

Anslag kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander, som bedriver klart definierade forskningsinsatser inom stiftelsens huvudsakliga områden. Lönemedel för professor finansieras inte i projektanslaget.
Nej, sådan ansökan kommer inte behandlas. Däremot är projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser relevanta för stiftelsen.

Ansökan

Nej, stiftelsen har bara en ansökningsperiod per år och det går bara att söka när stiftelsen utlyst anslag, och ansökningsperioden i det digitala ansökningssystemet är öppen. Ansökningsintervallet är 1 januari till slutet av januari. Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet. För exakta datum och övriga anvisningar; läs på sidan ANSÖKAN.
Nej, fr.o.m. ansökningsåret 2017, vilket utlyses i december 2016, så använder vi ett digitalt ansökningssystem med formulär som nås via denna hemsida. Inga dokument ska skickas in i pappersform. Stiftelsen mottar endast ansökningar via detta digitala system. Andra ansökningar kommer inte behandlas.
Nej, man kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen och spara den däremellan, innan man skickar in den.
Ja, det går bra. Det kan vara lämpligt att arbeta med text lokalt på egen dator och klistra in i formuläret. Ett avbrott i internetanslutningen skulle annars kunna leda till att text i ansökningsformulären går förlorad om man inte sparat ansökan nyligen. Observera att de flesta fält har begränsningar avseende antal tecken och att alltför lång text vid inklistring gör att ansökan inte kan skickas in förrän det justerats. Kontrollera också att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) inte försvinner.
Nej. Bilder och dylikt får ingå i projektskissen som bifogas ansökan i pdf-format.
Fram till sista ansökningsdag kan ansökan ändras och skickas in på nytt.
Sökande kan välja att skriva sin ansökan på svenska eller engelska.
Stiftelsen håller sitt möte i mitten på april. Besked går ut till sökande via e-post kort därefter.
Som tidigast kan första utbetalning ske ca 25 maj. För att detta ska vara möjligt behöver man vara ha inkommit med bekräftelsebrev som är underskrivet av huvudsökanden, godkänt utbetalningsplan och rapportplan, samt meddelat kontouppgifter. Allt sker via det digitala ansökningssystemet.

Rapportering till stiftelsen

En gång varje år ska en lägesrapport lämnas. I slutet på forskningsprojektet ska en slutrapport lämnas. Exakta tidpunkter finns angivna i den överenskomna rapportplanen.

Om du blivit beviljad anslag senast 2016 så ska den på eget initiativ lämnas skriftligt per post och per e-post, senast i slutet på rapportmånaden enligt den överenskomna rapportplanen. Läs mera under FÖR ANSLAGSMOTTAGARE.

Om du blivit beviljad anslag 2017 eller senare så ska du lämna rapport genom det digitala ansökningssystemet. Titta i den överenskomna rapportplanen som finns genom ditt login i ansökningssystemet. En tid innan det är dags att inkomma med rapport kommer en påminnelse skickas ut per e-post. Läs mera under FÖR ANSLAGSMOTTAGARE.