Organisation och kontakt

Stiftelsens registerdata Namn: Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning. Org.nr: 802402-3130. Säte: Stockholm.

 

Stiftelsens organisation består av styrelsen, inklusive det vetenskapliga utskottet, samt administrationen. Kontaktuppgifter till dessa funktioner framgår nedan.

Styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består för närvarande av 7 ledamöter:

Katarina Martinson
Civilekonom
L E Lundbergföretagen AB
Stockholm
Ordförande

Eva Hamrén-Larsson
Civilekonom
Valdemarsvik

Marcus Lindahl
Professor
Uppsala Universitet
Uppsala

Kristina Palm
Docent
Kungliga Tekniska Högskolan
Södertälje

Sven-Erik Sjöstrand
Professor
Handelshögskolan
Stockholm

Ivo Zander
Professor
Uppsala Universitet
Uppsala

Sten Peterson
Direktör
Förvaltnings AB Lunden
Norrköping

Kontaktuppgifter vetenskapliga utskottet

Inom styrelsen finns ett vetenskaplig utskott i vars arbetsuppgifter bland annat ingår att:

  • Hålla kontakt med högskolor och universitet om intressanta/aktuella projekt.
  • Granska och värdera inlämnade ansökningar.
  • Välja ut de projekt som ges möjlighet till fortsatt beredning.
  • Föreslå projekt för styrelsen för tilldelning av medel.
  • Ha löpande insyn i projekten och löpande granska vetenskapliga rapporter.
  • Godkänna slutrapporter innan slutlig utbetalning sker.

Professor Marcus Lindahl
Ledamot i vetenskapliga utskottet
Uppsala Universitet
Institutionen för teknikvetenskaper
Box 534
751 21 Uppsala

Tel: 070-167 92 43
marcus.lindahl@angstrom.uu.se

Tekn. Dr. Kristina Palm
Ledamot i vetenskapliga utskottet
Kungliga Tekniska Högskolan
Hållbar produktionsutveckling
151 81  Södertälje

Tel: 073-460 74 72
kplam@kth.se

Professor Sven-Erik Sjöstrand
Ordförande i vetenskapliga utskottet
Handelshögskolan i Stockholm
Box 6501
113 83 Stockholm

Tel: 08-736 94 81
sven-erik.sjostrand@hhs.se

Professor Ivo Zander
Ledamot i vetenskapliga utskottet
Uppsala Universitet
Entreprenörskap
Box 513
751 20 Uppsala

Tel: 070-962 65 97
ivo.zander@fek.uu.se

Ekonomi och administration

I administrationens uppdrag ingår bland annat:

  • Ekonomi/redovisning och förvaltning av kapitalet.
  • Administrera hemsida och ansökningssystem.
  • Administrera ansökningar och rapporter från sökande och anslagsmottagare, för vidarebefordran till vetenskapliga utskottet.
  • Hantera utbetalningsplaner och rapportplaner för aktuella anslagsmottagare.

Marie Billing
Administratör
Tel: +46 8-463 06 00
marie.billing@lundbergs.se

Teresa Gyllensvärd
Redovisningsansvarig, Administratör, Styrelsens sekreterare
Tel: +46 11-21 65 00
teresa.gyllensvard@lundbergs.se

Sten Peterson
Verkställande ledamot
Tel: +46 11-21 65 00
sten.peterson@lundbergs.se