För anslagsmottagare

Här finner du information om vad som gäller för dig som är beviljad anslagsmottagare och vad ett anslag från L E Lundbergs Stiftelse för forsknings och utbildning innebär.

Bekräftelse av anslag

När sökanden under april månad via e-post fått besked om att projektet blivit beviljat ett erbjudande om anslag, så behöver stiftelsen ett antal saker från sökanden för att utbetalning ska kunna ske.

Logga in på ditt konto i ansökningssystemet, via knappen nedan, och godkänn de förslag på utbetalningsplan och rapportplan som är upprättade. Förslagen bygger på start- och slutdatum för projektet som angavs i ansökan.

Om förändringar behöver göras i utbetalnings- eller rapportplan, meddela administratören per e-post och be om ett reviderat förslag.

Ange institutionens kontouppgifter, dit utbetalningar ska ske, i avsedda fält i ansökningssystemet.

Skriv ut bekräftelsebrevet där de godkända utbetalnings- och rapportplanerna står angivna. Skriv under brevet på avsedd rad.

Skanna det underskrivna bekräftelsebrevet som PDF och skicka in filen via ditt login i ansökningssystemet.

Nu tas anslaget i bruk och utbetalningsplanerna aktiveras.

Rapportering

Stiftelsen förbehåller sig rätten till insyn och information om forskningsgruppens arbete. Bland annat följs projekten upp genom att efterfråga rapportering en gång om året, enligt den överenskomna rapportplanen. Ungefär var tolfte månad ska anslagsmottagaren lämna en LÄGESRAPPORT. I slutet på forskningsprojektet lämnas en SLUTRAPPORT. När slutrapporten är godkänd av granskarna betalar stiftelsen ut de sista 10% av det beviljade anslaget.

Rapporten ska vara stiftelsen till handa senast sista dagen i rapporteringsmånaden, enligt tidplanen.

Rapportering i Researchweb

Rapporteringen ska göras via ditt konto i det digitala ansökningssystemet, i formulär avsedda för lägesrapport, respektive slutrapport. Ett automatiskt påminnelsemejl skickas till dig 30 dagar innan sista rapporteringsdatum.
Öppna formulär för LÄGESRAPPORT eller SLUTRAPPORT. Det är viktigt att du väljer rätt formulär beroende på vilken sorts rapport du ska lämna enligt din tidplan.
Fyll i formuläret och bifoga PDF-dokument enligt instruktionerna i anslutning till formuläret och nedan.

Lägesrapporten ska bestå av:

-En koncentrerad beskrivning av syftet, forskningsfrågorna, den nyttjade teoretiska plattformen, den valda empirin och de valda metoderna.

-Hur arbetet som genomförts avlöpt.

-En beskrivning av vad som återstår att göra.

-Redovisning av de väsentliga förändringar som eventuellt skett i projektet i förhållande till ursprungsansökan.

Rapporten ska vara max 2 A4 sidor. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.)

Slutrapporten ska bestå av:

-En sammanfattande beskrivning av hela det arbete som genomförts.

-En redogörelse för de huvudsakliga resultaten/slutsatserna.

-Bidragen (empiriska som teoretiska) skall relateras till det aktuella vetandet på forskningsområdet.

-Alla (viktigare) publika presentationer av projektet skall redovisas, liksom tänkta/planerade och faktiska publikationer.

Rapporten ska vara 5-10 A4 sidor. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.)

I formuläret för slutrapport finns två fält avsedda för en kortfattad, lättillgänglig sammanfattning av uppnådda resultat, dels på svenska och dels på engelska. Den utgör ett viktigt minireferat av projektet och bör kunna publiceras på vår hemsida. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående, varför inga hänvisningar får göras till slutrapport och bilagor.
Sammanfattningen (svenska + engelska) ska vara max 1750 tecken vardera, inklusive blanksteg.

Läges- eller slutrapporten kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. När rapporten skickats in till stiftelsen kan den inte ändras.
För att komma till rapportformulären använd knappen nedan och logga in på ditt konto.

Övrigt

Vad är ett Lundbergsanslag?

Ett forskningsanslag från L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning går till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige. Bidragen ska avse klart definierade forskningsprojekt.

Anslaget söks för hela projektperioden, som sträcker sig över 1-3 år, eller 4 år för ”Lars Erik Lundbergs doktorandtjänst” och betalas ut två gånger om året, enligt en överenskommen utbetalningsplan. 10 % av det totala beviljade beloppet betalas ut efter att slutrapport för projektet inkommit till stiftelsen och godkänts av vetenskapliga utskottet.

Anstånd och möjlighet att justera utbetalnings- och rapportplan

Om det föreligger någon anledning att göra uppehåll i forskningsprojektet under begränsad tid, t.ex. p.g.a. föräldraledighet eller sjukdom, så finns möjlighet att ansöka om anstånd från stiftelsens administration, så snart detta är känt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta forskningsprojektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.