För anslagsmottagare

Här finner du information om vad som gäller för dig som är beviljad anslagsmottagare och vad ett anslag från L E Lundbergs Stiftelse för forsknings och utbildning innebär.

Bekräftelse av anslag

När sökanden under april månad via e-post fått besked om att projektet blivit beviljat ett erbjudande om anslag, så behöver stiftelsen ett antal saker från sökanden för att utbetalning ska kunna ske.

Logga in på ditt konto i ansökningssystemet, via knappen nedan, och godkänn de förslag på utbetalningsplan och rapportplan som är upprättade. Förslagen bygger på start- och slutdatum för projektet som angavs i ansökan.

Om förändringar behöver göras i utbetalnings- eller rapportplan, meddela administratören per e-post och be om ett reviderat förslag.

Ange institutionens kontouppgifter, dit utbetalningar ska ske, i avsedda fält i ansökningssystemet.

Skriv ut bekräftelsebrevet där de godkända utbetalnings- och rapportplanerna står angivna. Skriv under brevet på avsedd rad.

Skanna det underskrivna bekräftelsebrevet som PDF och skicka in filen via ditt login i ansökningssystemet.

Nu tas anslaget i bruk och utbetalningsplanerna aktiveras.

Bekräfta anslag

Rapportering

Stiftelsen förbehåller sig rätten till insyn och information om forskningsgruppens arbete. Bland annat följs projekten upp genom att efterfråga rapportering en gång om året, enligt den överenskomna rapportplanen. Ungefär var tolfte månad ska anslagsmottagaren lämna en LÄGESRAPPORT. I slutet på forskningsprojektet lämnas en SLUTRAPPORT. När slutrapporten är godkänd av granskarna betalar stiftelsen ut de sista 10% av det beviljade anslaget.

Rapporten ska vara stiftelsen till handa senast sista dagen i rapporteringsmånaden, enligt tidplanen.

Till följd av det nya ansökningssystemet som tagits i bruk fr.o.m. ansökningsåret 2017, så skiljer sig rutinerna kring rapportinlämnande åt, för anslagsmottagare beviljade i det gamla respektive nya systemet.

För anslagsmottagare beviljade t.o.m. ansökningsår 2016

Lägesrapporten ska bestå av:

-En beskrivning av det arbete som genomförts.

-De huvudsakliga resultaten/bidragen.

Den ska vara max 2 A4 sidor. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.)

 

Slutrapporten ska bestå av:

-En beskrivning av det arbete som genomförts.

-De huvudsakliga resultaten/bidragen.

Den ska vara 3-10 A4 sidor. (Med standardmarginaler, radavstånd 1,5 och fontstorlek 12.)

Till slutrapport bifogas en kortfattad, lättillgänglig sammanfattning av uppnådda resultat på högst en A4-sida, dels på svenska och dels på engelska. Den utgör ett viktigt minireferat av projektet och bör utan redigering kunna publiceras på vår hemsida. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående, varför inga hänvisningar får göras till läges- eller slutrapport och bilagor. Sammanfattningen ska vara max 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Rapporteringen skickas skriftligt i sex exemplar till: LUNDBERGSSTIFTELSERNA, Box 14048, 104 40 Stockholm

Dessutom ska alla delar i rapporteringen skickas som digitala filer (Word-eller PDF-format) per e-post till adressen forskningsstiftelsen@lundbergs.se.

För anslagsmottagare beviljade fr.o.m. ansökningsår 2017

Rapporteringen ska göras genom ditt konto i det digitala ansökningssystemet, i formulär avsedda för lägesrapport, respektive slutrapport. Ett automatiskt påminnelsemejl skickas till dig 30 dagar innan sista rapporteringsdatum.

Fyll i formuläret och bifoga PDF-dokument enligt instruktionerna i anslutning till formuläret och nedan.

I formuläret för slutrapport finns fält avsett för en kortfattad, lättillgänglig sammanfattning av uppnådda resultat. Den utgör ett viktigt minireferat av projektet och bör kunna publiceras på vår hemsida. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående, varför inga hänvisningar får göras till slutrapport och bilagor.

Rapporten kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. När rapporten skickats in till stiftelsen kan den inte ändras.

För att komma till rapportformuläret använd knappen nedan och logga in på ditt konto.

Rapportera

Övrigt

Vad är ett Lundbergsanslag?

Ett forskningsanslag från L E Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning går till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige. Bidragen ska avse klart definierade forskningsprojekt.

Anslaget söks för hela projektperioden, som sträcker sig över 1-3 år, och betalas ut två gånger om året, enligt en överenskommen utbetalningsplan. 10 % av det totala beviljade beloppet betalas ut efter att slutrapport för projektet inkommit till stiftelsen och godkänts av vetenskapliga utskottet.

Anstånd och möjlighet att justera utbetalnings- och rapportplan

Om det föreligger någon anledning att göra uppehåll i forskningsprojektet under begränsad tid, t.ex. p.g.a. föräldraledighet eller sjukdom, så finns möjlighet att ansöka om anstånd från stiftelsens administration, så snart detta är känt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta forskningsprojektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.