Ansökan

Ansök här

Vem kan få stipendium?

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse delar ut stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men ännu inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.

Stöd ges således inte till högskoleinstitutioner, doktorander som är anställda eller har utbildningsbidrag.

Den sökande ska också uppfylla kraven i ändringen (SFS 2017:947) i Högskoleförordningen gällande stipendiefinansiering för doktorandstudier.

 

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens ämnesinriktning.

Boken om stiftelsen

Nya regler fr.o.m. 2018

Möjligheten för en doktorand att få stipendiefinansiering regleras i ”Förordning om ändring i högskoleförordningen.” (SFS 2017:947). Sökande till stiftelsen förutsätts uppfylla kraven och ansvaret för detta åligger sökanden och lärosätet. Inom ramen för denna förordning utfärdar universitets-/högskoleförvaltningen de bestämmelser som gäller för varje enskilt lärosäte.

I högskoleförordningen framgår bl.a. att en doktorand antagen efter 30 juni 2018 ska anställas av lärosätet senast när det återstår motsvarande tre års heltidsstudier till doktorsexamen. Således kan bara stipendium erhållas i motsvarande ett år. Om målet med forskningsstudierna är licentiatexamen är stipendiefinansiering inte möjlig.

För sökande som är antagen som doktorand innan 1 juli 2018 kan stiftelsen stödja doktoranden under samtliga år fram till doktorsexamen. Dock kan endast stipendier för maximalt totalt fyra års heltidsstudier beviljas.

I förordningen framgår även att ett lärosäte genom Kammarkollegiet ska teckna försäkring för doktorander med stipendiefinansiering.

Stipendiet 2020

Stipendiet går till doktoranden personligen och är skattefritt. Det är beräknat att täcka uppehälle och omkostnader för en doktorand under ett år. Stipendiet söks på ett år i taget och består av månatliga utbetalningar. För stipendier beviljade 2020 är beloppet 25.000 kronor per månad i max tolv månader. Ett helårsstipendium beviljat 2020, avseende forskarstudier på heltid, uppgår alltså till totalt 300.000 kronor. Om forskarstudierna avses att bedrivas på deltid, eller heltid under en begränsad del av året, ska detta anges i ansökan och beloppet anpassas därefter. Vanligtvis beviljas cirka tio stipendier varje år.

Stipendiet för 2020 kan börja lyftas tidigast maj 2020 och som senast påbörjas i april 2021. Om projektstart planeras eller blir framskjuten till senare än april 2021 förfaller beviljat stipendium och istället behöver en ny ansökan göras vid nästa års ansökningsomgång; februari 2021. Stipendiaten måste vara formellt antagen som doktorand på lärosätet vid första utbetalningen.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen har ett digitalt ansökningssystem. I det som följer får du information om de olika stegen för att söka stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem och ansökningsperioden öppnar onsdag 1 JANUARI 2020 kl 00:01. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast måndag 10 FEBRUARI 2020 kl. 23:59.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

För att komma till ansökningssystemet använd knappen ovan till höger; ANSÖK HÄR.

För systemteknisk support; kontakta support@researchweb.org.

Skapa användarkonto – sökande och handledare

För att kunna logga in första gången behöver du skapa ett konto med personkort i systemet. Personkortet innehåller enkla fakta med dina kontaktuppgifter som namn, arbetsplats och e-postadress.

Klicka på ”Logga in” och ”Skapa ny användare”, fyll i formuläret för personkort enligt instruktionerna och klicka på ”Registrera”. Ett e-postmeddelande skickas till dig med inloggningsuppgifter, inkl. ett tillfälligt lösenord. Följ instruktionerna för att skapa kontot.

För att byta till eget lösenord gå till ”Min profil” och ”Lösenord”. När du skapar ett nytt lösenord skall det innehålla minst åtta (8) tecken, varav minst sex (6) olika tecken, och lösenordet måste innehålla minst en versal (stor bokstav) och två siffror (0-9).

Fortsättningsvis loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Be din handledare skapa ett användarkonto på samma sätt. Handledaren kan kopplas till din ansökan och därmed ta del av den och läsa den via sitt login.

Skapa ansökan

Ange om ansökan är en förstagångsansökan (du har inte tidigare blivit beviljad stipendium från Lundbergsstiftelsen) eller avser ett fortsättningsstipendium (du har tidigare blivit beviljad stipendium från Lundbergsstiftelsen för ditt doktorandprojekt). Ditt val styr vilket ansökningsformulär som öppnas.

Fyll i ansökningsformuläret på skärmen enligt instruktionerna. Koppla din/dina handledare till ansökan med hjälp av systemets sökmotor. Den/dessa personer får då en inbjudan och måste godkänna den via sina egna konton för att kopplingen ska synas.

Bifoga de obligatoriska PDF-dokumenten: den sökandes CV och underskrivet rekommendationsbrev från handledaren. Projektbilaga och studieplan bifogas i förekommande fall.

Ansökan kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. Fram till sista ansökningsdagen kan ansökan ändras och skickas in igen.

Beslutsprocessen

Det vetenskapliga utskottets granskning av inkomna ansökningar sker under våren. Hur bedömningen går till kan du läsa mera om under BEDÖMNINGSGRUNDER. Beslut om vilka sökanden som erbjuds stipendium fattas på stiftelsens styrelsemöte i april. Sökande erhåller besked via e-post snarast efter beslutet är fattat.

Sökanden som blir erbjudna stipendium ska bekräfta att de accepterar stipendiet. Instruktioner för detta finns under sidan FÖR STIPENDIATER.