Organisation och kontakt

Stiftelsens registerdata Namn: Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse. Org.nr: 802015-9235. Säte: Stockholm.

 

Stiftelsens organisation består av styrelsen, den vetenskapliga kommittén där de fackkunniga ledamöterna ingår, samt administrationen. Kontaktuppgifter till dessa funktioner framgår nedan.

Styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består för närvarande av 5 ledamöter:

Katarina Martinson
Civilekonom
L E Lundbergföretagen AB
Stockholm
Ordförande

Folke Björk
Professor
Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm
Fackkunnig ledamot

Bengt Nyman
Direktör
Stockholm
Fackkunnig ledamot

Marie Strid
Teknologie doktor
Chalmers Tekniska Högskola
Göteborg
Fackkunnig ledamot

Sten Peterson
Direktör
Förvaltnings AB Lunden
Norrköping
Verkställande ledamot

Kontaktuppgifter fackkunniga ledamöter

I de fackkunniga ledamöternas uppdrag ingår bland annat att:

  • Hålla kontakt med högskolor och universitet om intressanta/aktuella projekt.
  • Granska tillsammans med annan fackkunnig styrelseledamot erhållna ansökningshandlingar.
  • Delta i utvärdering av projekt och ansökningar tillsammans med annan fackkunnig styrelseledamot.
  • Föreslå projekt för styrelsen för tilldelning av stipendier.
  • Granska avrapportering från respektive stipendieprojekt.

Folke Björk
Huvudansvarig för:
Tekniska grundvetenskaper
Konstruktionsteknik
Mark, vatten och infrastruktur

Tel: +46-70 520 5137
folkeb@kth.se

Bengt Nyman
Huvudansvarig för:
Samhällsbyggandets miljöanpassning
Planering och stadsbyggnad
Bygg- och fastighetsekonomi

Tel: +46-70 880 1153
bengt.nyman@bbmail.se

Marie Strid
Huvudansvarig för:
Arkitekturens teori och historia
Design och gestaltning
Husbyggnad och material

Tel: +46-73 024 6345
marie.strid@chalmers.se

Ekonomi och administration

I administrationens uppdrag ingår bland annat:

  • Ekonomi/redovisning och förvaltning av kapitalet.
  • Administrera hemsida och ansökningssystem.
  • Administrera ansökningar och rapporter från stipendiater, för vidarebefordran till granskare.
  • Hantera utbetalningsplaner och rapportplaner för aktuella stipendiater.

Marie Billing
Administratör
Tel: +46 8-463 06 00
marie.billing@lundbergs.se

Teresa Gyllensvärd
Redovisningsansvarig, Administratör, Styrelsens sekreterare
Tel: +46 11-21 65 00
teresa.gyllensvard@lundbergs.se

Sten Peterson
Verkställande ledamot
Tel: +46 11-21 65 00
sten.peterson@lundbergs.se