Ändamål och inriktning

Enligt stiftelsens stadgar ska dess ändamål vara att stödja vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. Ändamålet ska i första hand främjas genom stipendier till forskare verksamma vid de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige.

Stiftelsen har inom ramen för ändamålet valt att stödja forskarutbildning som spänner över hela fältet SAMHÄLLSBYGGNAD. Projekten kan beröra olika delar av kedjan, såsom planering, konstruktion, uppförande eller nyttjande.

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler män och kvinnor får möjlighet att forska och doktorera. Stipendierna är tänkta att vara ett alternativ för doktorander som avser att forska inom ett ämne som passar stiftelsens inriktning, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men ännu inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.

Genom ändringar i Högskoleförordningen under 2018 gäller att doktorander antagna från den 1 juli 2018 måste ha en formell anställning senast när tre års heltidsstudier återstår av doktorandstudierna. Det innebär att stipendiefinansiering för dessa normalt sett endast kan komma ifråga under det första året.

För doktorand antagen innan 1 juli 2018 kan stiftelsen stödja doktoranden under samtliga år fram till doktorsexamen.

För närvarande uppgår ett helårsstipendium till 300.000 kronor.

Utifrån de doktorandprojekt som beviljats finansiering sedan stiftelsens början framträder nio återkommande ämnesområden.

ÄMNESOMRÅDEN

  • Arkitekturens teori och historia
  • Design och gestaltning
  • Husbyggnad och material
  • Tekniska grundvetenskaper
  • Konstruktionsteknik
  • Mark, vatten och infrastruktur
  • Samhällsbyggandets miljöanpassning
  • Planering och stadsbyggnad
  • Bygg- och fastighetsekonomi

Många ämnesområden tangerar varandra och många doktorandprojekt skulle kunna sortera under mer än ett område. Även om områdena tillsammans kan bedömas utgöra en ganska heltäckande bild av stiftelsens inriktning, så är stiftelsens yttersta avgränsning enligt ändamålen alla tänkbara ämnen som ryms inom det vida begreppet samhällsbyggnad.

 

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens inriktning och exempel på tidigare doktorandprojekt.

Boken om stiftelsen

Kapitalets utveckling

Substansvärde samt ackumulerade utbetalda stipendier. Stapeln visar mnkr räknat per kalenderår, 31 december.

Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 172,3 mnkr och ackumulerade utbetalda stipendier till 36,3 mnkr.