Ändamål och inriktning

Enligt stiftelsens stadgar ska dess ändamål vara att stödja vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. Ändamålet ska i första hand främjas genom stipendier till forskare verksamma vid de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige.

Stiftelsen har inom ramen för ändamålet valt att stödja forskarutbildning som spänner över hela fältet SAMHÄLLSBYGGNAD. Från och med stipendieår 2021 stödjer stiftelsen även postdoktorer som är verksamma inom samma fält. Doktorand- och postdoc-projekten kan beröra olika delar av kedjan, såsom planering, konstruktion, uppförande eller nyttjande.

Utifrån de projekt som beviljats finansiering sedan stiftelsens början framträder nio återkommande ämnesområden.

ÄMNESOMRÅDEN

  • Arkitekturens teori och historia
  • Design och gestaltning
  • Husbyggnad och material
  • Tekniska grundvetenskaper
  • Konstruktionsteknik
  • Mark, vatten och infrastruktur
  • Samhällsbyggandets miljöanpassning
  • Planering och stadsbyggnad
  • Bygg- och fastighetsekonomi

Många ämnesområden tangerar varandra och många projekt skulle kunna sortera under mer än ett område. Även om områdena tillsammans kan bedömas utgöra en ganska heltäckande bild av stiftelsens inriktning, så är stiftelsens yttersta avgränsning enligt ändamålen alla tänkbara ämnen som ryms inom det vida begreppet samhällsbyggnad.

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens inriktning och exempel på tidigare projekt som fått stipendium.

Doktorander

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler män och kvinnor får möjlighet att forska och doktorera. Stipendierna är tänkta att vara ett alternativ för doktorander som avser att forska inom ett ämne som passar stiftelsens inriktning, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men ännu inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.

Genom ändringar i Högskoleförordningen under 2018 gäller att doktorander antagna från den 1 juli 2018 måste ha en formell anställning senast när tre års heltidsstudier återstår av doktorandstudierna. Det innebär att stipendiefinansiering för dessa normalt sett endast kan komma ifråga under det första året.

För doktorand antagen innan 1 juli 2018 kan stiftelsen stödja doktoranden under samtliga år fram till doktorsexamen.

Läs mera i Högskoleförordningen (1993:100) om den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 och är tillämplig för dem som antas som doktorand efter detta datum. Den aktuella paragrafen är 5 kap. och särskilt 4 § som reglerar doktorander på stipendium:  Högskoleförordningen

För närvarande uppgår ett helårsstipendium till 336.000 kronor.

Postdoc

Stiftelsens främjande av ändamålet har sedan ansökningsperiod 2021 breddats, till att även omfatta stöd till postdoktorer som avser att forska inom ett ämne som passar stiftelsens inriktning, men inte fått anställning som postdoktor eller uppbär annan finansiering för detta.

För närvarande uppgår ett helårsstipendium för postdoc till 384.000 kronor.

Kapitalets utveckling

Substansvärde samt ackumulerade utbetalda stipendier. Stapeln visar mnkr räknat per kalenderår, 31 december.

Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 228,4 mnkr och ackumulerade utbetalda stipendier till 46,1 mnkr.