FAQ doktorandstipendier

Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna om doktorandstipendier från Lundbergsstiftelsen. Hittar du inte din fråga här så sök svar under övriga avsnitt på hemsidan. Skicka annars din fråga till oss per e-post. Vi har som ambition att uppdatera denna sida löpande med nya frågor och svar.

Om doktorandstipendiet

Ett helårsstipendium, för tolv månaders forskarstudier på heltid är för närvarande 300 000 kronor. Det utbetalas månadsvis ca den 25:e i varje månad, dvs. 25 000 kronor. Om du söker för en kortare period än tolv månader, och/eller för forskarstudier på deltid så ska beloppet anpassas proportionellt. Om det ingår undervisningsskyldighet som gör att studieplanen överskrider fyra år bör detta beaktas.
Du kan söka för max 12 månader i taget.

Om du är antagen som doktorand före 1 juli 2018 kan du ansöka om fortsatt stöd från stiftelsen. Om du önskar fortsatt stöd, utan avbrott i utbetalningarna, behöver du till nästa år komma in med en ny ansökan under den öppna ansökningsperioden, januari/februari. Stiftelsen kan ge max fyra helårsstipendier fram till doktorsexamen, förutsatt att forskningsstudierna och rapporteringen till stiftelsen sköts enligt plan.

Om du inte har antagits som doktorand före den 1 juli 2018 måste universitetet anställa dig när högst tre års heltid återstår till doktorandexamen. Detta innebär att stipendiet endast kan erhållas motsvarande det första året. Detta betyder också att om målet för forskarstudierna är licentiatexamen, är stipendier inte möjliga enligt högskoleförordningen.

Det är sökanden och universitetet som ansvarar för att reglerna i högskoleförordningen (SFS 2017-947) följs. Stiftelsen förutsätter att ansökningar som lämnas uppfyller kraven för stipendiefinansiering.

Nej, stipendiet är personligt och skattefritt, men medför inga sociala förmåner. Det är inte pensionsgrundande och innefattar inget försäkringsskydd. Som mottagare av stipendium från stiftelsen måste du ha blivit godkänd som forskarstuderande vid ditt universitet och detta ska enligt Högskoleförordningen (SFS 2017-947) berättiga dig till socialförsäkringsskydd. Detta innebär att lärosätet sedan 2018 är skyldiga att genom Kammarkollegiet teckna försäkring för doktorander med stipendiefinansiering. Fråga ditt lärosäte hur det fungerar.
Stipendiet utbetalas endast för tid då forskarutbildningen bedrivs och bortfaller vid t.ex. kortare annan projektanställning, föräldraledighet och längre sjukdom. Lärosätet ska ha tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet som gör det möjligt för dig att få ersättning därifrån. Kontrollera detta med ditt lärosäte.

Du bör söka anstånd hos stiftelsen via e-post, så snart som möjligt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta doktorandprojektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.

Det månatliga stipendiebeloppet kommer att vara densamma som tidigare när du återvänder till doktorandstudierna, även om stiftelsen under tiden har fattat ett styrelsebeslut om att höja stipendiebeloppet för nya sökande.

Du har inga försäkringar genom stiftelsen. Däremot ska du när du påbörjar din forskarutbildning täckas av försäkring som tecknas av ditt högre utbildningsinstitut med Kammarkollegiet eller ett annat försäkringsbolag. Detta regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017-947). En sådan försäkring kan täcka dig för personskada, resor, sjukdom och föräldraledighet. Du bör kolla detta med din institution och se till att de har tagit ut en sådan försäkring. Om det behövs kompletterar du med din egen försäkring, som olycksfall på fritiden.

Vem kan söka?

Stipendier utgår bara till forskarstuderande, som avser att ta doktorsexamen inom ämnen sorterade under begreppet samhällsbyggnad, som är antagna som doktorander vid ett svenskt lärosäte, men som inte är anställd eller har annan finansiering för sitt uppehälle.

Den sökande ska ha mer än tre år kvar till doktorsexamen eller vara antagen som doktorand innan 1 juli 2018. Detta regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017-947). Stiftelsen förutsätter att inkomna ansökningar uppfyller kraven för stipendiefinansiering.

Det är även viktigt att den sökande och handledaren tar reda på vad som gäller för stipendiefinansierade doktorander på det aktuella lärosätet. De lokala reglerna kan variera, inom ramarna för Högskoleförordningens regelverk.

Ja. Personen behöver dock som alla sökanden vara ansluten till ett svenskt lärosäte, vara tilldelad en handledare och vid tidpunkt för stipendiets start även vara formellt antagen som doktorand.

Ansökan

Nej, stiftelsen har bara en ansökningsperiod per år och det går bara att söka när stiftelsen utlyst stipendium, och därmed ansökningsperioden i det digitala ansökningssystemet är öppen. Ansökningsintervallet är 1 januari till början på februari.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

För exakta datum och övriga anvisningar; läs på sidan ANSÖKAN – DOKTORAND.

Nej, fr.o.m. stipendieåret 2017, vilket utlystes i december 2016, så använder vi ett digitalt ansökningssystem med formulär som nås via denna hemsida. Inga dokument ska skickas in i pappersform. Stiftelsen mottar endast ansökningar via detta digitala system. Andra ansökningar kommer inte behandlas.
Ja. Sökanden får i ansökningssystemet välja om det avser en förstagångs- eller en fortsättningsansökan. Valet styr vilket formulär som öppnas.

Om man söker för första gången eller har sökt förut, men inte blivit beviljad stipendium så ska man använda ansökningsformuläret för förstagångsansökan.

Om man redan har stipendium från Lundbergsstiftelsen för sitt doktorandprojekt ska man använda formuläret för fortsättningsansökan. Sökanden ska då i ansökan ange diarienummer, årtal och beviljat belopp för sitt/sina tidigare stipendier.

Ja. Handledaren ska skriva ett underskrivet rekommendationsbrev som bifogas ansökan. För att den sökande ska kunna koppla sin/sina handledare till sin ansökan i systemet så behöver även handledaren skapa ett konto i ansökningssystemet. Först bjuder den sökande in handledaren genom att ange e-postadress i ansökningsformuläret. Handledaren godkänner/tackar ja till inbjudan, skapar ett användarkonto i systemet och får i och med kopplingen tillgång till ansökan och kan läsa den.
Nej, man kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen och spara den däremellan, innan man skickar in den. Efter sista ansökningsdag kan ansökan inte ändras längre.
Ja, det går bra. Det kan till och med vara lämpligt att arbeta med text lokalt på egen dator och klistra in i formuläret. Ett avbrott i internetanslutningen skulle annars kunna leda till att text i ansökningsformulären går förlorad om man inte sparat ansökan nyligen. Observera att de flesta fält har begränsningar avseende antal tecken och att alltför lång text vid inklistring antingen kan försvinna eller göra att ansökan inte kan skickas in förrän det justerats. Kontrollera också att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) inte försvinner.
Nej. Skulle man behöva komplettera projektbeskrivningen med formler eller diagram har man möjlighet att i ansökningssystemet bifoga pdf-bilagor. Hänvisa då till bilagornas innehåll i projektbeskrivningen.
Ja. Fram till sista ansökningsdag kan ansökan ändras och skickas in på nytt. Efter kl 23:59 på sista ansökningsdagen är det inte möjligt.
Sökande kan välja att skriva sin ansökan på svenska eller engelska.
Stiftelsen håller sitt möte i mitten på april. Besked går ut till sökande via e-post kort därefter.
Som tidigast kan första utbetalning ske ca 25 maj. För att detta ska vara möjligt behöver man vara formellt antagen som doktorand på ditt lärosäte, ha inkommit med bekräftelsebrev som är underskrivet av stipendiaten och handledaren, godkänt utbetalningsplan och rapportplan, samt meddelat kontouppgifter. Allt sker via det digitala ansökningssystemet.
Ja. Efter besked om beviljad fortsättningsansökan behöver bekräftelsebrev skickas in och utbetalnings- och rapportplaner godkännas, precis som vid första stipendieåret. Det är viktigt att dessa kommer in i god tid för att slippa uppehåll i utbetalningarna i skarven mellan de två stipendieåren.

Rapportering till stiftelsen

Ungefär halvvägs in i varje stipendieperiod ska en lägesrapport lämnas. I slutet på varje stipendieperiod ska en slutrapport lämnas. Slutrapport ska lämnas även om doktoranden ska ha fortsatt stöd från stiftelsen kommande stipendieår.

Rapporter ska lämnas genom det digitala ansökningssystemet. Titta i den överenskomna rapportplanen. I ditt användarkonto finns deadline angiven för lägesrapport respektive slutrapport. Ca 30 dagar innan det är dags att senast inkomma med rapport kommer en automatisk påminnelse skickas ut per e-post. Läs mera under FÖR STIPENDIATER – DOKTORANDER.