För doktorandstipendiater

Här finner du information om vad som gäller för dig som är beviljad doktorand-stipendiat och vad ett stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse innebär.

Bekräftelse av stipendium

När du under april månad via e-post fått besked om att du blivit beviljad ett erbjudande om stipendium, så behöver stiftelsen ett antal saker från dig för att utbetalning ska kunna ske.

Logga in på ditt konto i ansökningssystemet via knappen nedan. Följ länken ”Du har beviljats ett stipendium, klicka här för att gå vidare”.

Kontrollera de förslag på utbetalningsplan och rapportplan som är upprättade. De går att läsa i bekräftelsebrevet. Förslagen bygger på start- och slutdatum för stipendieåret som angavs i ansökan. Säkerställ att du kommer vara formellt antagen som doktorand på det lärosäte där du ska bedriva din forskarutbildning, när du avser att påbörja ditt doktorandprojekt.

Om förändringar behöver göras i utbetalnings- eller rapportplan, meddela administratören per e-post (stipendiestiftelsen@lundbergs.se) och be om ett reviderat förslag. Observera att stipendiet kan börja lyftas tidigast maj det år då ansökan inkommit och blivit beviljad och som senast påbörjas i april nästkommande år. Om projektstart planeras eller blir framskjuten till senare än april nästkommande år förfaller beviljat stipendium och istället behöver en ny ansökan göras vid kommande ansökningsomgång; januari/februari påföljande år.

Ange dina kontouppgifter, dit stipendieutbetalningar ska ske, i avsedda fält i ansökningssystemet.

Skriv ut bekräftelsebrevet där de överenskomna utbetalnings- och rapportplanerna står angivna. Skriv under brevet på avsedd rad.

Låt din handledare skriva under brevet på avsedd rad. Därmed garanterar handledaren att du är formellt antagen som doktorand när stipendiet planeras tas i bruk.

Skanna det underskrivna bekräftelsebrevet och skicka in filen som PDF genom att ladda upp den via ditt konto i ansökningssystemet.

Nu tas stipendiet i bruk och utbetalningsplanerna aktiveras.

Rapportering till stiftelsen

Stiftelsen förbehåller sig rätten till insyn i och information om stipendiaternas arbete. Bland annat följs projekten upp genom att efterfråga rapportering två gånger om året, enligt den överenskomna rapportplanen. Halvvägs in i stipendieåret ska stipendiaten lämna en LÄGESRAPPORT. I slutet på stipendieåret lämnas en SLUTRAPPORT för stipendiet.

Rapporten ska vara stiftelsen till handa senast sista dagen i rapporteringsmånaden, enligt tidplanen. Sköter en stipendiat inte sin rapportering till stiftelsen så kan det påverka möjligheten att få fortsatt stipendium.

Hur rapporteringen går till

Rapporteringen ska göras genom ditt konto i det digitala ansökningssystemet, i formulär avsedda för lägesrapport, respektive slutrapport.

Ca 30 dagar innan deadline kommer ett automatiskt påminnelsemejl skickas till dig från systemet.

För att komma till rapportformulären; använd knappen nedan, eller gå direkt till www.researchweb.org/is/ls/ansok/stip, för att komma till ansökningssystemets startsida. Logga in på ditt konto i systemet. Följ länken ”Du har beviljats ett stipendium, klicka här för att gå vidare”.

Öppna formulär för lägesrapport eller slutrapport. Fyll i formuläret och bifoga PDF-dokument enligt instruktionerna.

I formuläret för lägesrapport eller slutrapport finns fält avsedda för en kortfattad, lättillgänglig sammanfattning av uppnådda resultat, dels på svenska och dels på engelska. Den utgör ett viktigt minireferat av projektet och bör kunna publiceras på vår hemsida. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående, varför inga hänvisningar får göras till läges- eller slutrapport och bilagor.

Till rapportformuläret ska en underskriven kommentar från handledaren bifogas, på max 2 A4-sidor.

Rapporten kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. När rapporten skickats in till stiftelsen kan den inte ändras.

Avhandlingar

Licentiat- och doktorsavhandlingar som producerats i anslutning till stipendieperioden eller senare ska skickas till stiftelsen via e-postadress stipendiestiftelsen@lundbergs.se eller via länk. Om avhandlingen finns i tryckt format emotses gärna ett exemplar. Den kan då skickas till stiftelsen på adressen:

LE Lundberg Stipendiestiftelse, c/o Lundbergföretagen, Box 14048, 104 40  Stockholm.

Allmänt

Vad är ett Lundbergsstipendium?

Ett stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse går till en forskarstuderande som är utan anställning eller annan finansiering, för att täcka dennes personliga levnadsomkostnader, istället för lön. Bidrag ges således inte för grundutbildning, till högskoleinstitutioner eller till doktorander som har sin forskarutbildning fullt finansierad genom anställning eller på annat sätt.

Stipendiet är personligt och skattefritt, men det ger å andra sidan inga sociala förmåner eller försäkringar. Lärosätet är sedan 2018 skyldiga att genom Kammarkollegiet teckna försäkring för doktorander med stipendiefinansiering.

Stipendiet söks för max tolv månader och betalas för stipendier beviljade i maj 2024 ut månadsvis med max 28 000 kronor per månad för heltidsstudier.

Möjlighet att få ytterligare stipendier

En Lundbergsstipendiat antagen som doktorand innan 1 juli 2018 har stora möjligheter att få förnyat stipendium om man skött sina forskarstudier och sin rapportering väl till stiftelsen. Maximalt kan beviljas stipendium motsvarande fyra års heltidsstudier, fram till doktorsexamen.

En doktorand som är antagen efter 30 juni 2018 ska anställas av lärosätet senast när det återstår motsvarande tre års heltidsstudier till doktorsexamen. Således kan bara stipendium erhållas i motsvarande ett år.

Detta regleras i ”Förordning om ändring i högskoleförordningen.” (SFS 2017:947), eller Högskoleförordningen (1993:100, 5 kap, 4§).

Anstånd och möjlighet att justera utbetalnings- och rapportplan

Om det föreligger någon anledning att göra uppehåll i doktorandprojektet under begränsad tid, t.ex. kortare projektanställning, föräldraledighet eller sjukdom, så finns möjlighet att ansöka om anstånd från stiftelsens administration, så snart detta är känt. Dock finns en övre gräns för hur länge ett stipendium kan skjutas upp. Stipendiet kan maximalt skjutas upp totalt tolv månader från tidpunkten då det beviljades. Således måste ett helårsstipendium vara helt utbetalt senast i april två år efter det beviljades.

Vid godkänt uppskov görs förskjutningar i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta doktorandprojektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.

Avbryta stipendium

Om stipendiaten får erbjudande om anställning från lärosätet, eller annan finansiering för sitt uppehälle, under doktorandutbildningens gång, och därmed vill avbryta sitt stipendium, ska stipendiaten meddela detta till stiftelsens administration, i så god tid som möjligt. Stiftelsen önskar då en avrapportering om projektläget vid tiden för stipendiets upphörande.