Ansökan postdoc

Utlysning av stipendium 2024

Brevet ”inbjudan att söka stipendium” skickas ut till svenska lärosäten i samband med utlysning av kommande stipendieår.

Vem kan få stipendium?

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse delar ut stipendier till den som önskar göra ett postdoc-arbete inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet Samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för disputerade forskare som har bjudits in till en forskargrupp på ett lärosäte, men inte fått anställning som postdoktor eller uppbär annan finansiering för detta.

Stöd ges således inte till högskoleinstitutioner, postdoktorer som är anställda eller har annan finansiering för sitt uppehälle.

Om man planerar att genomföra sitt postdoc-projekt på mer än en plats så ska formell inbjudan finnas från samtliga platser.

Postdoc-projektet ska bedrivas på heltid.

Sökande ska vara i begrepp att doktorera inom kort, eller ha en doktorsexamen som är högst fem år gammal. Vid postdoc-periodens början ska doktorsexamen vara mindre än sex år gammal.

Doktorsexamen ska vara svensk.

Läs mer i BOKEN OM STIFTELSEN för ytterligare information om stiftelsens ämnesinriktning.

Stipendiet 2024

Stipendiet är skattefritt och går till postdoktorn personligen, för att täcka uppehälle och omkostnader.

Stipendiets varaktighet

Stipendium kan sökas för forskning på heltid, för en period upp till ett år. Fortsättningsstipendium för ett andra år kan komma i fråga. En ny ansökan behöver då skickas in till stiftelsen under nästa års ansökningsperiod i januari/februari. Stipendium beviljas således inte för längre tid än totalt två år.

Stödets nivå

Stipendiet uppgår till 384 000 kronor för ett helt stipendieår om tolv månader, motsvarande ett belopp om 32 000 kronor per månad. Beviljat belopp fördelas på max två utbetalningar per år, i förskott. Den första utbetalningen avser sex månader och den andra avser resterande del av stipendieåret. Den andra utbetalningen villkoras av att en kort lägesrapport lämnas till stiftelsen, med deadline fyra månader in i projektet.

För ett helt stipendieår blir således beloppsutbetalningarna:

 • Den 25:e i månad 1: 192 000 kronor
 • Den 25:e i månad 7: 192 000 kronor

Första stipendieutbetalningen och projektstart

Stipendiet kan börja lyftas tidigast i maj det år då ansökan inkommit och blivit beviljad. Om projektstart planeras eller blir framskjuten till senare än april nästkommande år förfaller beviljat stipendium och istället behöver en ny ansökan göras vid kommande ansökningsomgång, i januari/februari påföljande år. Om sökande ännu var doktorand vid ansökningstillfället måste dokumentation om doktorsexamen presenteras före första utbetalning.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen har ett digitalt ansökningssystem. I det som följer får du information om de olika stegen för att söka stipendium från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem och ansökningsperioden öppnar måndag 1 JANUARI 2024 kl. 00:01. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast måndag 5 FEBRUARI 2024 kl. 23:59.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

För att komma till ansökningssystemet kan man gå direkt till www.researchweb.org/is/ls/ansok/postdoc, eller använda knappen ovan till höger; ANSÖK HÄR.

För systemteknisk support; kontakta support@researchweb.org.

Skapa användarkonto

För att kunna logga in första gången behöver du skapa ett konto med personkort i systemet. Personkortet innehåller enkla fakta med dina kontaktuppgifter som namn, lärosäte och e-postadress. I samband med detta behöver du godkänna ett samtyckesavtal för behandling av personuppgifter.

Klicka på ”Logga in” och ”Skapa ny användare”, fyll i formuläret för personkort enligt instruktionerna och klicka på ”Registrera”. Ett e-postmeddelande skickas till dig med inloggningsuppgifter, inkl. ett tillfälligt lösenord. Följ instruktionerna för att skapa kontot.

För att byta till eget lösenord gå till ”Min profil” och ”Lösenord”. När du skapar ett nytt lösenord skall det innehålla minst åtta (8) tecken, varav minst sex (6) olika tecken, och lösenordet måste innehålla minst en versal (stor bokstav) och två siffror (0-9).

Fortsättningsvis loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Skapa ansökan

Som inloggad i systemet öppnar du ansökningsformulär för Postdoc-stipendium. I samband med detta behöver du godkänna ett samtyckesavtal för lagring och behandling av personuppgifter i ansökningsformuläret.

Fyll i ansökningsformuläret på skärmen enligt instruktionerna.

Exempel på uppgifter som ska anges är:

 • Kort fakta om sökandes doktorandprojekt och nuvarande sysselsättning.
 • Övergripande information om det planerade postdoc-arbetet under stipendieåret; bland annat ämne/titel, plats/platser, datum, bakgrund, syfte och metod.
 • Sökt belopp.

Bifoga de obligatoriska PDF-dokumenten:

 • Doktorsbevis – Bifoga dokument som styrker att doktorsexamen finns eller att disputation är planerad innan postdoc-projektet avses starta.
 • Inbjudan från mottagande institution/institutioner. – Inbjudan ska innehålla försäkran om att man erbjuder grundläggande resurser på plats för postdoc. Detta ska vara undertecknat av Prefekt eller annan föreståndare på den/de institution där postdoktorn ska vistas.
 • Försäkran från den person som ska vara värd för Postdoc om att ta ansvar för mottagandet.
 • Den sökandes CV.
 • Publikationslista.

Stiftelsen förutsätter att den som söker och den som skriver på inbjudan/försäkran har tagit reda på vilka regler som gäller för stipendiefinansierad Postdoc på den aktuella institutionen.

Om postdoc planerar vistelse på mer än en plats så ska nödvändiga dokument presenteras från varje plats.

Bifoga i förekommande fall de ej obligatoriska PDF-dokumenten:

 • Om postdoc helt eller delvis ska bedrivas utomlands – Referens/rekommendationsbrev från en högskolekontakt i Sverige, där det förklaras på vilket sätt denna postdoc med fördel bedrivs utomlands. Till exempel: Vad finns det att hämta? Vilka kontakter finns det att skapa? Finns det en framtid i Sverige för den som har fått dessa erfarenheter?
 • Individuell studie-/utvecklingsplan bifogas om en sådan finns.
 • Projektbilaga – Innehållande bilder, figurer etc. som eventuellt är nödvändiga för att förstå projektet.
 • Om stipendiaten söker postdoc-stipendium för ett andra år så ska en avrapportering av dagsläget i det pågående projektet bifogas.

Ansökningsformuläret kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. Fram till sista ansökningsdagen kan en redan inskickad ansökan ändras och skickas in igen.

Beslutsprocessen

Det vetenskapliga utskottets granskning av inkomna ansökningar sker under våren. Hur bedömningen går till kan du läsa mera om under BEDÖMNINGSGRUNDER – POSTDOC. Beslut om vilka sökande som erbjuds stipendium fattas på stiftelsens styrelsemöte i april. Sökande erhåller besked via e-post snarast efter beslutet är fattat.

Sökande som blir erbjudna stipendium ska bekräfta att de accepterar stipendiet. Instruktioner för detta finns under sidan FÖR STIPENDIATER – POSTDOC.