För postdocstipendiater

Här finner du information om vad som gäller för dig som är beviljad postdoc-stipendiat och vad ett stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse innebär.

Bekräftelse av stipendium

När du under april månad via e-post fått besked om att du blivit beviljad ett erbjudande om stipendium, så behöver stiftelsen ett antal saker från dig för att utbetalning ska kunna ske.

Logga in på ditt konto i ansökningssystemet via knappen nedan. Följ länken ”Du har beviljats ett stipendium, klicka här för att gå vidare”.

Kontrollera de förslag på utbetalningsplan och rapportplan som är upprättade. De går att se i bekräftelsebrevet. Säkerställ att du vid stipendiestart kommer vara på plats för att påbörja ditt postdoc-projekt.

Förslagen bygger på start- och slutdatum för stipendieåret som angavs i ansökan, samt stiftelsens regler om max två utbetalningar under ett stipendieår, varav den andra utbetalningen är villkorad av en godkänd lägesrapport.

Om förändringar behöver göras i utbetalnings- eller rapportplan, meddela administratören per e-post (stipendiestiftelsen@lundbergs.se) och be om ett reviderat förslag. Observera att stipendiet kan börja lyftas tidigast maj det år då ansökan inkommit och blivit beviljad och som senast påbörjas i april nästkommande år. Om projektstart planeras eller blir framskjuten till senare än april nästkommande år förfaller beviljat stipendium och istället behöver en ny ansökan göras vid kommande ansökningsomgång; januari/februari påföljande år.

  • Ange dina bankkontouppgifter, dit stipendieutbetalningarna ska ske, i avsedda fält i ansökningssystemet.
  • Skriv ut bekräftelsebrevet där de överenskomna utbetalnings- och rapportplanerna står angivna. Skriv under brevet på avsedd rad.
  • Skanna det underskrivna bekräftelsebrevet och skicka in filen som PDF genom att ladda upp den via ditt konto i ansökningssystemet.

Dessa moment önskar stiftelsen blir gjorda så snart det är möjligt efter besked om beviljad ansökan.

  • Om sökande ännu var doktorand vid ansökningstillfället måste dokumentation om doktorsexamen presenteras före första utbetalningen. Sådan dokumentation laddas också upp via kontot i ansökningssystemet. Detta kan göras i ett senare skede när dokumentationen finns tillgänglig.

Nu tas stipendiet i bruk och utbetalningsplanerna aktiveras.

Rapportering till stiftelsen

Stiftelsen förbehåller sig rätten till insyn i och information om stipendiaternas arbete. Bland annat följs projekten upp genom att efterfråga rapportering två gånger om året, enligt den överenskomna rapportplanen.

Fyra månader in i stipendieåret ska stipendiaten lämna en LÄGESRAPPORT. När den inkommit och godkänts av stiftelsens granskare så kan den andra stipendieutbetalningen utföras. I slutet på stipendieåret lämnas en SLUTRAPPORT för stipendiet.

Rapporten ska vara stiftelsen till handa senast sista dagen i rapporteringsmånaden, enligt tidplanen.

Hur rapporteringen går till

Rapporteringen görs genom stipendiatens konto i det digitala ansökningssystemet, i avsett formulär.

Ca 30 dagar innan deadline kommer ett automatiskt påminnelsemejl skickas till stipendiaten från systemet.

För att komma till rapportformulären; använd knappen nedan för att komma till ansökningssystemets startsida. Logga in på ditt konto i systemet. Följ länken ”Du har beviljats ett stipendium, klicka här för att gå vidare”.

Öppna formulär för lägesrapport eller slutrapport. Fyll i formuläret och bifoga PDF-dokument enligt instruktionerna.

I formuläret för lägesrapport eller slutrapport finns fält avsedda för en kortfattad, lättillgänglig sammanfattning av uppnådda resultat, dels på svenska och dels på engelska. Den utgör ett viktigt minireferat av projektet och bör kunna publiceras på stiftelsens hemsida. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående, varför inga hänvisningar får göras till läges- eller slutrapport och bilagor.

Rapporten kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. När rapporten skickats in till stiftelsen kan den inte ändras.

Allmänt

Vad är ett Lundbergsstipendium?

Ett stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse går till en postdoktor som är utan anställning eller annan finansiering, för att täcka dennes personliga levnadsomkostnader, istället för lön. Bidrag ges således inte för grundutbildning, till högskoleinstitutioner, till doktorander, eller till postdoktorer som är fullt finansierade genom anställning eller på annat sätt.

Stipendiet är personligt och skattefritt, men det ger å andra sidan inga sociala förmåner eller försäkringar. Stipendiaten rekommenderas undersöka om försäkring för postdoc med stipendiefinansiering tecknas genom lärosätet, alternativt teckna försäkring själv.

Stipendiet söks för max tolv månader och betalas för stipendier beviljade i maj 2024 ut två gånger under året med belopp motsvarande max 32 000 kronor per månad. För ett helår innebär det två utbetalningar á 192 000 kronor, med sex månaders mellanrum.

Möjlighet att få ytterligare stipendium

Fortsättningsstipendium för ett andra år kan komma ifråga. En ny ansökan behöver då skickas in till stiftelsen under nästa års ansökningsperiod i januari/februari.

Till ansökan ska då bifogas en avrapportering av dagsläget i det pågående projektet.

Stipendium beviljas således inte för längre tid än totalt två år.

Anstånd och möjlighet att justera utbetalnings- och rapportplan

Om det föreligger någon anledning att göra uppehåll i postdoc-projektet under begränsad tid, t.ex. kortare annan projektanställning, föräldraledighet eller sjukdom, så finns möjlighet att ansöka om anstånd från stiftelsens administration, så snart detta är känt. Dock finns en övre gräns för hur länge ett stipendium kan skjutas upp. Stipendiet kan maximalt skjutas upp totalt tolv månader från tidpunkten då det beviljades. Således måste ett helårsstipendium vara helt utbetalt senast i april två år efter det beviljades.

Vid godkänt uppskov görs förskjutningar i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta postdoc-projektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalnings- och rapportplan tas vid igen, vid rätt tid.

Avbryta stipendium

Om stipendiaten får erbjudande om anställning från lärosätet, eller annan finansiering för sitt uppehälle, under postdoc-projektets gång, och därmed vill avbryta sitt stipendium, ska stipendiaten meddela detta till stiftelsens administration, i så god tid som möjligt. Stiftelsen önskar då en avrapportering om projektläget vid tiden för stipendiets upphörande.