Bedömningsgrunder doktorander

Stipendieåret inleds i december då stipendierna utlyses genom brev till forskarhandledare vid berörda universitet och högskolor runt om i Sverige. Stipendieansökningarna ska vara stiftelsen tillhanda senast sista ansökningsdagen i början av februari. De inkomna stipendieansökningarna fördelas, baserat på forskningsprojektets ämnesinriktning, mellan styrelsens tre vetenskapliga ledamöter och deras respektive fackområden.

Doktorandprojekten förutsätts vara en del av en forskarutbildning och doktoranden ska sakna annan finansiering för sitt uppehälle. Sökanden förutsätts uppfylla kraven för stipendiefinansiering, enligt ändringen i högskoleförordningen (SFS 2017-947). Ansvaret för att så är fallet åligger sökanden och lärosätet.

Läs mera i Högskoleförordningen (1993:100) om den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 och är tillämplig för dem som antas som doktorand efter detta datum. Den aktuella paragrafen är 5 kap. och särskilt 4 § som reglerar doktorander på stipendium:  Högskoleförordningen

Ansökningarna bedöms och betygsätts av den vetenskapliga kommittén enligt följande kriterier:

ANSÖKANS KVALITET

Ansökan ska innehålla en klar och koncis beskrivning av projektets målsättning, metodik och angreppssätt. Målgrupperna och deras upplevda behov av ny kunskap inom forskningsområdet bör beskrivas, och all information som behövs för att kunna bedöma projektets nytta för dessa bör finnas med.

VETENSKAPLIG KVALITET

Projektet ska vara tydligt avgränsat, metodiken relevant för uppgiften och tidplanen rimlig. Nyhetsvärde och originalitet är intressant och gäller i förhållande till både forskarsamhället och till praktiken. Inom detta kriterium bedöms också projektets »realism«, det vill säga om det är troligt att projektet verkligen kan genomföras enligt planen.

RELEVANS

Relevansen bedöms i relation till stiftelsens ändamål. De förväntade resultaten ska kunna nyttiggöras och vara potentiellt användbara för bygg- och fastighetssektorns aktörer, och i förlängningen för samhället i stort.

FORSKNINGSMILJÖ

Det bör framgå att den sökande har tillgång till kompetent handledning och en god vetenskaplig miljö. Med det avser stiftelsen en kreativ och mångsidig miljö, där forskare med olika inriktningar kan utbyta idéer med varandra och där förutsättningar finns för doktoranden att skapa egna nätverk, både lokalt och internationellt.

FORTSÄTTNINGSSTIPENDIUM

I bedömningen av ansökningarna tas också hänsyn till om ansökan avser en stipendiat som redan får stöd från stiftelsen för sitt forskningsprojekt. Doktorander som är engagerade i sin forskarutbildning, sköter sin rapportering till stiftelsen och som är utan annan finansiering kan erhålla stipendium under flera år fram till doktorsexamen, dock maximalt under en tid motsvarande fyra års heltidsstudier.

Vid styrelsemötet på våren beslutar styrelsen, med redan gjorda bedömningar som diskussionsunderlag, att vanligtvis bevilja totalt cirka 10-15 stipendier.

Stiftelsen önskar insyn i stipendiaternas arbete och följer upp projekten genom att efterfråga rapportering två gånger om året, enligt överenskommen tidplan. De tre fackansvariga styrelseledamöterna håller viss kontakt med stipendiaterna under det löpande arbetet.

På hösten infaller styrelsens andra sammanträde, då stipendiaternas arbete och rapportering följs upp.