Beviljade stipendier

Under åren 1993-2021 har 320 stipendier beviljats och delats ut till 178 stipendiater, omfattande en summa av totalt 44 801 320 kronor.

Här finner du statistik över hur alla beviljade stipendier fördelats genom åren.

Beviljade stipendier

Tabellen nedan presenterar alla stipendier utifrån ämnesområde.

Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Ana Betancour KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Arkitekturens politik 1995-1996 Doktorand
Anna Storm KTH, Teknik och vetenskapshistoria, Industriminnesforskning Det var en gång en industri. Om historiebruk vid återanvändning av industrimiljöer 1970-2000 2003 Doktorand
Anna-Clara Löfvenberg Chalmers tekniska högskola, Arkitektur En kartläggning av arkitekt SAR och professor Jan Wallinders liv och verk 1996-1997 Doktorand
Ebba Högström KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Den psykiatriska vårdens arkitektur. En studie av relationen mellan rum och ideologi i Sverige under efterkrigstiden 2006-2007 Doktorand
Erik Sigge KTH, Arkitekturskolan Att gestalta sin roll – synen på arkitekten under den svenska modernismen 2010 Doktorand
Jenny Wiklund KTH, Arkitekturskolan Amnesia - ett konstnärligt experimentellt projekt med utställning 2008, 2010-2012 Doktorand
Johan Öhrn KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad En offentlig rumskultur 2001 Doktorand
Katrin Fagerström KTH, Arkitekturskolan, Formlära Det mest efemära: Arkitekturteoretiska perspektiv på färg 2002, 2004-2005 Doktorand
Lenastina Andersson KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad Staging Transformation in Architecture Conservation and Renewal of 19th century European National Museums 2016, 2018-2020, 2021 Doktorand
Lotta Särnbratt Chalmers tekniska högskola, Arkitektur Rekordårens bebyggelsemiljöer – värdering och utveckling av vårt moderna arkitekturarv 2004 Doktorand
Mari Ferring KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad Förändring av färgbehandlingen i arkitekturen 1945-75 belyst genom utvalda arkitekturmonument i Stockholm, mot bakgrund av internationella exempel 2003-2005, 2007 Doktorand
Ola Nylander Chalmers tekniska högskola, Form & Teknik Bostadens arkitektur 1998 Doktorand
Ola Svenle KTH, Arkitekturskolan Arkitekturutbildningens förflyttning från Konstakademien till Tekniska Högskolan 2012, 2015-2016, 2018 Doktorand
Stefan Günter KTH, Arkitekturskolan, Arkitekturhistoria Listverkets grammatik – den klassiska interiördetaljens form och innebörd 2002 Doktorand
Thordis Arrhenius KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Nya tendenser inom arkitekturteori och studera deras påverkan på arkitekturundervisningen idag 1994 Doktorand
Ulf Jansson Chalmers Tekniska högskola, Form och Teknik Studera, beskriva och analysera utformningsprocessen bakom ett par uppmärksammade byggnader ritade av arkitekt Jan Gezelius 1994, 1996, 1998 Doktorand
Vilma H Fröberg KTH, Arkitektur Arkitektur för böcker. (En redogörelse för och en analys av hur människans relation till boken genom tiderna har format biblioteksarkitekturen.) 1993-1994 Doktorand
Åsa Dahlin KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Arkitektonisk kompetens att rumsligt gestalta med färg och ljus 1995-1996 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Abolfazl Farahani Chalmers Tekniska Högskola, Architecture and Civil Engineering A systematic approach to strategic maintenance and renovation planning in multifamily buildings 2021 Postdoc
Birgitta Forsberg Luleå tekniska universitet, Väg- och Vattenbyggnad, Produktionsledning Hur de mycket små företagen inom byggbranschen ska kunna utvecklas 2001 Doktorand
Bo Söderberg, Mats Wilhelmsson, Kicki Björklund KTH, Bygg- och fastighetsekonomi Prisekvationer i den fastighetsekonomiska forskningen 1997 Doktorand
Bogdan Bahnariu Chalmers Tekniska Högskola, Architecture and Civil Engineering Romanian workers at Swedish construction sites; Health, safety and culture 2020 Doktorand
Cynthia Sin Tian Ho KTH, Institutionen för fastigheter och byggande Finansiering av små och medelstora företag i en tid av snabb nedläggning av bankkontor 2021 Postdoc
Erik Zetterström Uppsala Universitet, Nationalekonomiska Institutionen Rörlighet på småhusmarknaden 1996-1998 Doktorand
Fredrik Olsson Lunds universitet, Designvetenskaper Vad kan myndigheter och företag på den svenska byggmarknaden lära sig av USA? 2000 Doktorand
Hannes Rolf Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Centrum för civilsamhällesforskning Hyresregleringen och partsorganisationerna i Sverige 1942-1978 2021 Postdoc
Hans Lind KTH, Fastigheter och byggande Hur skulle en fri marknad för hyreslägenheter fungera? 1993 Doktorand
Irina Gacesic KTH, Fastighetsvetenskap Registrering av tredimensionella fastigheter avsett som effektivt stöd i genomförande av markpolitik för fastighetsmarknaden: Möjligheter och begränsningar beträffande 3D analys och presentation av geografiska data för enskilda skiften – 3DGIS-modeller infogade i existerande DBMS 2007-2009 Doktorand
Karin Lundström Örebro Universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridiska aspekter på ägarlägenheter 2010 Doktorand
Kerstin Klingborg KTH, Fastigheter och byggande Analys av monopolbeteende på bostadshyresmarknaden 1996 Doktorand
Marina Vaskowich KTH, Fastighetsvetenskap Property Formation in Belarus from European perspective 2002-2005 Doktorand
Olof Netzell KTH, Fastigheter och byggande Fastighetsvärderares tendens att jämna ut prisrörelser (s.k. appraisal smoothing) 2005-2009 Doktorand
Per Åsberg Uppsala Universitet, Nationalekonomiska Institutionen Hushållens val av boendeform - hyra eller äga? 1996-1998 Doktorand
Stefan Nydahl Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen Bostaden och hushållen, riskexponering 1996 Doktorand
Zahra Ahmadi Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för Ekonomi Studier av allmännyttiga hyresbostäder i omvandling 2012-2013 Doktorand
Zan Yang KTH, Bygg- och Fastighetsekonomi Stock Market, Direct and Indirect Property Market in Sweden 1999 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Alexander Kalyukin Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Dwelling in early modernism. A comparative study of lived experience of constructivist and functionalist residential architecture 2021 Postdoc
Anna Landén Chalmers tekniska högskola, Arkitektur Vårdarkitektur - studier av dagsljusets betydelse för patienters tillfrisknande och personalens välbefinnande 1999 Doktorand
Anna Odlinge KTH, Arkitektur Form i Marginalen 1997 Doktorand
Beata Stahre Chalmers tekniska högskola, Arkitektursektionen Upplevelse av ljus, färg och rum i virtuella miljöer 2004-2005 Doktorand
Björn Hellström KTH, Institutionen för Arkitektur och Stads- Informationsteknologi i ljudmiljöprojektering. En fallstudie om IT-redskap vid planering av urbana ljudmiljöer. 1997-1998 Doktorand
Carl Thelin Chalmers tekniska högskola, Arkitektur, Form och Teknik Historiska bärverk; visualisering av växelspelet mellan gestaltning och teknik 2001, 2003 Doktorand
Christina Danielsson KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Kontorsmiljö, hälsa och arbetstillfredsställelse 2006 Doktorand
Helena Westerlind KTH, Arkitekturhögskolan Concrete Deposition - Choreographing Flow 2020 Doktorand
Jan Ejhed KTH, Arkitektur Rum, ljus och seende, beskrivning av grundläggande samband för specifika rumskaraktärer 1993 Doktorand
Jonas Runberger KTH, Arkitekturskolan Prototyputveckling inom arkitektur 2005-2008 Doktorand
Mania Aghaei Meibodi KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad, Arkitektur Contemporary Architecture as a Constructional Craft 2012, 2014-2015 Doktorand
Mette Harder KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontorsmiljöns betydelse för lågintensiv fysisk aktivitet samt social interaktion och samarbete på arbetsplatsen 2017 Doktorand
Monica Billger Peterson Chalmers tekniska högskola, Arkitekturens teori och metod Färg och rum 1997 Doktorand
Nils-Olof Ljunggren Lunds Universitet, Arkitektur Inventering av metodlitteratur för programskrivning i byggprocessen 1996 Doktorand
Nina Hällgren KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Urban ljuddesign. Metodutveckling kring spatial ljudanalys 2009-2013 Doktorand
Pehr Mikael Sällström KTH, Arkitektur och Formlära Ljud och arkitektur - ett humanistiskt perspektiv på byggnadsakustik 1997, 2000 Doktorand
Per-Johan Dahl UCLA, Department of Architecture and Urban Design Flexibilitet & Kontrastverkan: Arkitektur som strategiskt verktyg i urbana förändringsprocesser 2008-2011 Doktorand
Roya Bamzar KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Broken bones and sharp corners: assessing housing safety for the elderly 2012-2015, 2017 Doktorand
Roya Bamzar KTH, School of Architecture and the Built Environment Äldreboende i riskzon: en utvärdering av bostadskvalitetsindikatorer som påverkar antalet dödsfall hos COVID-19 bland äldre i kommunerna i Stockholms län. 2021 Postdoc
Tobias Engberg Chalmers Tekniska Högskola, Arkitekturinstitutionen Arkitektarbete som kunskapstjänst – en utredning av omständigheterna då verksamheter drar nytta av arkitektarbete under löpande verksamhet 2008 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Annie Locke Scherer KTH, Architectural Technologies Concrete Form[ing] work: Integrating fabric patterns and smart textiles with cast concrete 2017, 2019, 2020, 2021 Doktorand
Bengt J O Johansson Chalmers tekniska högskola, Arkitektur, Byggnadsvård och ombyggnad Betong i arkitektur och byggande 1880 – 1980 1998, 2001-2002 Doktorand
Gertrud Olsson KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Färgers förändringar i rum: simultankontrastfenomenet i tre dimensioner 2006 Doktorand
Helena Johansson Luleå tekniska universitet, Väg- och Vattenbyggnad, Avd. för Träbyggnad Kostnadseffektiva, byggbara vackra fackverk av limträ 2000-2001 Doktorand
Kersti Berggren, Ingela Blomberg KTH, Arkitektur Varsam ombyggnad - exemplet Humleboet 17, Röda Bergen, Stockholm 1995 Doktorand
Kerstin Karlsdotter-Lyckman Chalmers tekniska högskola, Bebyggelsevård Historiska färgmaterial och metoder 1996 Doktorand
Martin Erlandsson KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik Miljömedvetet byggande ur ett livscykelperspektiv 1993 Doktorand
Mattias Rückert Lunds Tekniska högskola, Arkitektur Ny byggmetod med träullsplattor 1994-1995 Doktorand
Shiyi Hong KTH, Department of Civil and Architectural Engineering Development of a self-tuned built environment using automation and self-learning technologies in residential buildings 2020 Doktorand
Sofia Tjernström Lunds Universitet, Arkitektur Arkitektonisk keramik. Det keramiska materialets utformning i Sverige 2002-2003 Doktorand
Stefan Wallner Chalmers tekniska högskola, Arkitektur Ekologisk spjutspetsarkitektur 1997 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Anders Carolin Luleå Tekniska Universitet, Konstruktionsteknik Förstärkning av betongkonstruktioner med avancerade kompositer 1999-2002 Doktorand
Anders Olsson Luleå tekniska universitet, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Avd. för Stålbyggnad Rostfritt stål i konstruktionsställningar 2000 Doktorand
Daniel Masanja KTH, Byggkonstruktion Dimensionering och utformning av byggnadselement i armerad skumbetong 1998 Doktorand
Elzbieta Lukaszewska Luleå Tekniska Universitet, Byggkonstruktion Samverkansbjälklag trä-betong för ett industriellt byggande 2005 Doktorand
Fethi Abdulwahab Chalmers, Institutionen för byggnadsmekanik Postprocessing Techniques and Adaptivity in the Finite Element Method 1994 Doktorand
Gzegorz Cema KTH, Mark- och vattenresursteknik Comparative study of different systems for Anammox process applied in wastewater treatment 2006 Doktorand
Hans Mattsson Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser Utveckling av en konstitutiv drivenhet för jordmodellering 1995 Doktorand
Hassan Mehri Lunds TH, Konstruktionsteknik Full-scale laboratory test on bracing potentials offormworks during construction of composite bridges 2013-2014 Doktorand
Helena Westerlind KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad 3D concrete printing; fluid structures 2014-2015 Doktorand
Ida Näslund Luleå Tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Horisontella deformationer i flervåningsträhus 2014 Doktorand
Lin Yang KTH, Byggvetenskap Studier av förespända håldäcksplattor, samt dels numerisk modellering av betongstrukturer utsatta för seismisk last 1994 Doktorand
Lu Ling Chalmers tekniska högskola, Byggnadsmekanik Real Time FE-Calculations for Interactive Environments in Construction 2000-2001 Doktorand
Magnus Persson Lunds Universitet, Tekniska vattenresurslära Utveckling av icke-destruktiv provtagningsteknik för kemiskt ämnesinnehåll i markvatten under fältförhållande 1997 Doktorand
Martin Lennartsson Luleå Tekniska Universitet, Byggkonstruktion – Träbyggnad Moduldriven industriell installationssamordning 2008 Doktorand
Martin Nilsson Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Sprickbildning i ung betong – Väggars placering på plattor samt ickelinjära effekter i korta väggar 2001-2002 Doktorand
Miroslaw Grzybowski KTH, Byggvetenskap High performance for structures subjected to dynamic loadings 1996 Doktorand
Mohammad Al-Emrani Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik Deformationsinducerade utmattningsskador i stålbroar 2010 Doktorand
Muhammad Auchar Zardari Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Bedömning av dammsäkerhet med användande av numerisk modellering 2012 Doktorand
Måns Lundh Lunds Universitet, Teknisk Vattenresurslära Mekanismen för separation av partiklar i flotationsprocesser vid avloppsvattenrening 1998 Doktorand
Ove Lagerqvist Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser Stålbalkars bärförmåga vid belastning med koncentrerade laster applicerade vinkelrätt flänsens plan, s k lokal intryckning 1994 Doktorand
Patrik Groth Luleå tekniska universitet, Konstruktionsteknik Temperaturkriterier i BRO 94 1995 Doktorand
Per-Erik Eriksson Chalmers tekniska högskola, Konstruktionsteknik Vibrationsproblem i samband med bjälklag med stora spännvidder 1993, 1996 Doktorand
Reza Haghani Chalmers Tekniska högskola, Konstruktionsteknik, Stål och Träbyggnad Innovativa metoder för förstärkning av befintliga konstruktioner med förspända komposita material 2007-2009 Doktorand
Roberto Crocetti Chalmers tekniska högskola, Konstruktionsteknik Övergångskonstruktioner i brobanor - beständighet och livslängd 1996-1997 Doktorand
Rogier Jongeling Luleå Tekniska Universitet, Konstruktionsteknik Analysis of 4D CAD for improved process design 2004-2005 Doktorand
Tiziano Sartori Chalmers Tekniska Högskola, Bygg- och miljöteknik Timber pre-cast concrete composite structures 2009 Doktorand
Yao Yu Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser Analyses of nonlinear behaviour of pile group-soil foundation 1993 Doktorand
Yuriy Reshetyuk KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad 3D laserskanning av byggkonstruktioner och historiska minnesmärken 2004-2008 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Alireza Nickman KTH, Mark- och vattenteknik Utveckla en metod för att utvärdera vägnätets sårbarhet för stora flöden under klimatförändring och riskbedömning. 2011-2014 Doktorand
Cajsa Berglund KTH, Institutionen för Byggvetenskap Deponi som ett två-fas flödessystem 1995-1996 Doktorand
Clemêncio Nhantumbo Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära Sustainable water quality monitoring in rivers in developing countries 2015-2016 Doktorand
Dauren Mussabek Lunds Tekniksa högskola, Teknisk Vattenresurslära Environmental Fate and Transport Modeling of Perfluoroalkyl Acids (PFAAs) 2016-2019 Doktorand
Feifei Yuan Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för Teknisk vattenresurslära The effect of climate change and climate variabilityon surface water resources in the source region of the Yellow River 2013-2014 Doktorand
Hedi Rasul KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Moisture dynamics in road structure: Hydrological impact on roads and resulting pollution on groundwater 2017 Doktorand
Hossein Hashemi Lunds Tekniska Högskola, Mark och vatten Artificial Groundwater Recharge to Improve Water Supply in Southern Iran 2010 Doktorand
Imran Ali KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad, Hållbar utveckling miljövetenskap Water Resources Management using subsurface dams - development of tools for prediction and system analysis 2011-2015 Doktorand
Ismodes Amparo KTH, Mark och vattenteknik Socio-ekonomiska aspekter vid vattenresursplanering 1998-1999 Doktorand
Justyna Czemiel Berndtsson Lunds Universitet, Vattenresurslära Urban systems of wastewater management 2002-2003 Doktorand
Kirlna Jagloo Skeppström KTH, Vattendragsteknik Radon i bebyggelse genom tillskott från grundvatten – orsakssamband med utveckling i prediktionsmetodik 2003 Doktorand
Lennart Jönsson Lunds Universitet, Teknisk Vattenresurslära Utnyttjande av trycktransienter för läcksökning i långa vattenöverföringsledningar 1993 Doktorand
Lijun Liao Lunds Universitet, Teknisk Vattenresurslära Vattenförbrukningsmönster och markförbättringseffekter av utvalda Salixplantor i fält 2007 Doktorand
Liu Shuang Lunds Universitet, Teknisk vattenresurslära Sustainable and safe use of non-conventional waters-reclaimed water and desalinated water 2010, 2013 Doktorand
Luiza Gut KTH, Mark och Vattenteknik Integrated biological processes for treatment of nutrient-rich streams 2003-2004 Doktorand
Maria Bartsch KTH, Mark och vatten teknik Utveckling av forskningssamarbete med Kanada med syfte att stärka utbytet av erfarenheter kring dammsäkerhetsfrågor 1994 Doktorand
Mohamed Abdel-Aty Sayed KTH, Väg- och Vattenbyggnad Water Resources Management and its Role in Integrated Development 2001 Doktorand
Patrik Nilsson Lunds Univeristet, Teknisk vattenresurslära Probabilistic Hydrological Forecast applied to South Africa and Scandinavia 2005-2006 Doktorand
Per Petersson Lunds Universitet, Bygg- och miljöteknologi Användning av mixers för att förbättra vattenkvaliteten i mindre recipienter 1996 Doktorand
Petter Stenström KTH, Anläggning och Miljö Integrating models of coastal patterns and processes 1998-1999 Doktorand
Seema Paul KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad, Mark- och vattenteknik Water quality modelling of shallow water lakes using COMSOL multiphysics software 2015-2017 Doktorand
Selome Tessema KTH, Arkitektur ochsamhällsbyggnad, Hållbar utveckling, miljövetenskap Vattenkraft och miljöbedömning - verktyg för beslutsstöd 2012, 2014 Doktorand
Sten Blomgren Lunds Universitet, Teknisk vattenresurslära DAKS, Databaserad atlas över kuster i Skåne 1995 Doktorand
Tarek Selim Abou Lila Lunds Tekniska Högskola, Teknisk Vattenresurslära Utvärdering av modern bevattningsteknik med bräckt vatten 2012 Doktorand
Thanh Nam Pham Lunds Tekniska Högskola, Bygg- och Miljöteknologi, Teknisk Vattenresurslära Modeling beach topography evolution due to waves and currents 2009 Doktorand
Viktor Cucarella KTH, Mark- och Vattenteknik Design och kretsloppsanpassning för avloppssystem i enskilda fastigheter och fritidshus, särskilt i omvandlingsområden 2008 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Ann Legeby KTH, Arkitekturskolan Social segregation och segregation i det offentliga rummet 2009 Doktorand
Caroline Dahl Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning Beyond the Masterplan – Engaging landscape architecture and design thinking 2016-2018 Doktorand
Elin Strand Ruin KTH, School of Architecture, University of Sheffield, UK The Kitchen Square - urban empowerment based on care. Artistic and participatory practice in suburban Stockholm 2021 Doktorand
Elizabeth Shelley Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Landscape Management for Well-being: The relationship between urban green space management and the restorative function of everyday landscapes 2019 Doktorand
Ewa Bialecka Chalmers tekniska högskola, Arkitektur Att utveckla stadskvalitéer på Södra Älvstranden. Om kopplingen mellan debatt, beslutsfattande och byggande i Göteborgs stadsbyggnadspraktik 2005-2007 Doktorand
Göran Skoog Lunds Universitet, Arkitektur Metoder vid bevarandeplanering 1994-1995 Doktorand
Haydee Zini Lunds Universitet, Arkitektur och byggd miljö Samspelet mellan fysisk miljö och socialt liv 1993-1994 Doktorand
Johan Lamm Chalmers tekniska högskola, Arkitektur Kvalitetsprogram om långsiktig kvalitetssäkring av stadsmiljön 1993 Doktorand
Johan Svensson Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i olika typer av bebyggelseområden 2007 Doktorand
Johan Wirdelöv Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Urbana territorier: Att kartlägga socio-materiella praktiker och gränser i det offentliga rummet 2016-2019 Doktorand
Julia Fredriksson Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för stadsbyggnad Hur extern är externetableringen? Rumslig utformning och metoder för regional utveckling i de nya stadslandskapen. 2006-2007 Doktorand
Laleh Foroughanfar Lunds Tekniska högskola, Centrum för Mellanösternstudier Transformative place-making in ethnically diverse neighborhoods 2016 Doktorand
Malin Hansen KTH, URBANA O REGIONALA STUDIER Gemensamma lärandeprocesser och hållbar stadsutveckling 2015, 2017 Doktorand
Maria Ljunggren KTH, Planering och stadsbyggnad Analys av samverkan högskola – samhälle inom humaniora och samhällsvetenskap 2010 Doktorand
Maria del Mar Esteve Güell Luleå tekniska universitet, Civil, Environmental and Natural Resources Engineering A Country of Many Capitals 2018 Doktorand
Maria Ärlemo KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad Beyond the Myth of the Swedish "Problematic Area" 2011 Doktorand
Marie Hellqvist Linköpings Universitet, Datavetenskap Risker i dynamiska trafiksituationer för äldre bilförare 2004 Doktorand
Mohammad Sarraf KTH, Arkitektur, Planering och stadsbyggnad Urban design for multiculturalism 2011-2014 Doktorand
Nils Björling Chalmers Tekniska Högskola, Arkitekturinstitutionen Trafikala stadslandskap. Urbana nyckelprojekt 2009 Doktorand
Nils Hertting Uppsala universitet, Statsvetenskap och Inst. för Bostads- och Urbanforskning Förnyelse i utsatta stadsbygder – samverkan upprepad i frustration? 2001 Doktorand
Sara Sardari Sayyar KTH, Arkitektur och Samhällsbyggnad Urban Diversity and Spatial form- an explorative study of land use mix and sustainable city 2010, 2012, 2021 Doktorand
Signe Jernberg Högskolan i Gävle, Avdelningen för ekonomi Från gräsplan till festplats - studier av multiarenornas framväxt 2012 Doktorand
Sofia Wiberg KTH, Samhällsplanering och miljö, urbana och regionala studier Lyssnandets politik - om medborgardialog, beslutsprocesser och hållandet av osäkerhet 2015, 2018 Doktorand
Süheyla Türk Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi LOCAL PLAN DEVELOPMENTS FOR AFFORDABLE HOUSING PRODUCTION BY PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN DENMARK AND SWEDEN 2013-2015, 2018 Doktorand
Thomas Höjemo KTH, Samhällsbyggandets miljöanpassning Bättre boendekvalitet med bilfria områden? 2013 Doktorand
Thomas Nylund Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö Varför blir det som det blir? - Svenska kommuners påverkan på yttre arkitektoniska kvaliteter vid byggande av hyresrätter 2020, 2021 Doktorand
Vania Aparecida Ceccato KTH, Urbana och regionala studier Objective and subjective indicators to evaluate quality of life using GIS 1996 Doktorand
Xintao Liu KTH, Samhällsplanering och miljö Understanding Urban Structure and Dynamics for Sustainable Urban Planning 2011 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Catharina Sternudd Lunds Universitet, Arkitektur Systematisering och dokumentation av selektiv rivning, etablering av återbruksdepå och byggande med återvunna byggnadsmaterial 1996 Doktorand
Eva Sterner-Bjurström Luleå Tekniska universitet, Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad Värdering av miljökonsekvenser vid upphandling av byggnader 1998-1999 Doktorand
Giovanni Calzonari KTH, Department of Civil and Architectural Engineering (BYV) in School of Architecture and Built environment (ABE) Development of modeling tools for healthy cities by using artificial intelligence 2021 Doktorand
Hanna Erixon KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad Urban Natures – investigating integrated approaches toward urban development and nature conservation 2010 Doktorand
Hira Shahid Högskolan i Halmstad, Företagande Innovation Hållbarhet Sustainability Reporting for Property Companies 2021 Doktorand
Isabelle Bengtsson Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Balanserade termiska nät - ett offentligrättsligt perspektiv 2020 Doktorand
Lena Kristiansson, Moa Pettersson Chalmers tekniska högskola, Samhällsbyggnad Åtgärder för att minska vägtransporternas miljökonsekvenser - lokala insatser för en global lösning ”Samdistribution Karlstad” 1997 Doktorand
Milena Medineckiene KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad, Byggnadsteknik (ABE) Sustainable renovation, using multi-criteria decision making methods 2011-2012, 2014-2015 Doktorand
Peter Hasdell KTH, Arkitektur Borderlands - industrial wasteland in transformation 1997 Doktorand
Rajabu Hamisi KTH, Mark och vattenteknik Adaptive water quality management using constructed wetlands. New approaches for abatement of coastal eutrophication in the Baltic Sea. 2015-2018 Doktorand
Susanna Nilsson KTH, Bebyggelseanalys, Infrastruktur Nya former för miljöarbete i bostadsförvaltning 2003 Doktorand
Tove Malmqvist KTH, Infrastruktur Miljöstyrning i fastighetsförvaltning – Utveckling och användning av mått som länkar aktiviteter till kända miljöproblem 2002, 2004 Doktorand
Namn Universitet, Institution Projekt Stipendieår Stipendium PDF
Anders Björnfot Luleå Tekniska universitet, Väg- och Vattenbyggnad, Avd. för Träbyggnad En värderingsmetod för träbyggnadssystem baserad på säkerhetsfilosofi 2002-2003 Doktorand
Arash Jouybari Högskolan i Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development Improvement in 3D mapping and accuracy assessment using aerial photogrammetry data 2018-2019 Doktorand
Bo Westerberg Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnad och naturresurser Avancerad laboratorieprovning av jordmaterial med kubisk/sann triaxialapparat 1994 Doktorand
Freddie Karlsson KTH, Byggvetenskap Vibrationer i byggnader på grund av tågtrafik - Beaktande av jord-struktur-interaktion 2018 Doktorand
Henrik Gabrielsson Luleå tekniska universitet, Konstruktionsteknik Seghet hos högpresterande betongkonstruktioner 1997 Doktorand
Hülya Kus KTH, Institutionen för Byggd Miljö Studier av långtidsegenskaper hos hydrofoberingsmedel för porösa byggnadsmaterial använda i ytterväggar 1999 Doktorand
Jingjing Yang KTH, Mark- och Vattenteknik Controlling and Monitoring 2009-2012 Doktorand
Kerstin Karlsdotter-Lyckman Chalmers tekniska högskola, Bebyggelsevård Tidigindustriellt framställd kokt linolja, rekonstruktion och dokumentation av fullskalig provning 1998 Doktorand
Lars Wadsö Lunds Universitet, Byggnadsmaterial Bedömning av kritiska fukttillstånd för mögeltillväxt med hjälp av mikrokalorimetri 1995 Doktorand
Maja Dlugolecka KTH, Mark och vattenresursteknik Membranteknik för långtgående rening av avloppsvatten, speciellt farmaceptiska ämnen 2006 Doktorand
Nahidh Sharif Chalmers tekniska högskola, Byggnadsmekanik Utveckling av teori av icke linjär strömning i 3D genom sten- och jordfyllningadammar med frivattenyta medelst FEM 1998-1999 Doktorand
Nawaz Ahmad KTH, Byggvetenskap, vattendragsteknik Reactive transport modeling of CO2 brine leakage from geological storage reservoir 2013-2015 Doktorand
Per Blomberg KTH, Byggnader och installationer Funktionsanalys med hjälp av statiska metoder 1993 Doktorand
Rosita Hamidi KTH, Mark och vattenteknik Förståelse av hydrodynamiska egenskaperna av Vänern i ett flodnätverk 2012-2013 Doktorand
Saulius Ziukas Chalmers tekniska högskola, Byggnadsmekanik Kvalitetskontrollerad beräkning av byggnadstekniska problem 1996 Doktorand
Xiangdong Li Chalmers tekniska högskola, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Dynamisk simulering av byggnadstekniska problem 1995 Doktorand

Statistik

Beviljade stipendier utifrån ämnesområde

Tabellen nedan visar stipendiernas fördelning på olika ämnesområden.

Ämnesområde Antal Summa (SEK)
Arkitekturens teori och historia 40 5 386 000
Bygg- och fastighetsekonomi 33 5 003 000
Design och gestaltning 40 5 755 000
Husbyggnad och material 20 2 466 000
Konstruktionsteknik 44 4 984 800
Mark, vatten och infrastruktur 48 6 314 200
Planering och stadsbyggnad 50 8 024 320
Samhällsbyggandets miljöanpassning 20 3 600 000
Tekniska grundvetenskaper 25 3 268 000
Summa 320 44 801 320

Beviljade stipendier utifrån lärosäte

Tabell nedan visar geografisk fördelning av stipendiesummorna (i tusen SEK), efter stipendiaternas anknytning till lärosäte.

År KTH Chalmers Luleå TU Lunds TH Övriga Summa
1993 500 160 75 112 0 847
1994 344 220 160 198 0 922
1995 350 100 140 300 0 890
1996 419 557 0 255 438 1 669
1997 654 636 150 100 304 1 844
1998 400 336 162 100 224 1 222
1999 480 240 240 0 0 960
2000 150 240 360 100 0 850
2001 180 360 480 0 50 1 070
2002 480 120 360 240 0 1 200
2003 720 120 120 240 0 1 200
2004 720 240 120 0 120 1 200
2005 690 180 240 120 0 1 230
2006 901 264 0 132 0 1 297
2007 755 528 0 132 0 1 415
2008 792 288 144 0 144 1 368
2009 612 432 0 144 144 1 332
2010 1 008 0 0 217 288 1 513
2011 1 296 0 0 0 144 1 440
2012 1 632 0 254 144 288 2 318
2013 972 0 0 528 144 1 644
2014 1 440 0 180 405 0 2 025
2015 1 800 0 0 360 0 2 160
2016 900 0 0 720 180 1 800
2017 1 224 0 0 216 346 1 786
2018 1 166 0 264 528 720 2 678
2019 864 0 0 288 864 2 016
2020 525 300 0 300 540 1 665
2021 1 596 348 0 300 996 3 240
Summa 23 570 5 669 3 449 6 179 5 934 44 801
Andel 53% 13% 8% 14% 13% 100%