Bedömningsgrunder postdoc

Stipendieåret inleds i december då stipendierna utlyses genom brev till forskarhandledare vid berörda universitet och högskolor runt om i Sverige.

Den som önskar göra ett postdoc-arbete inom Samhällsbyggnad, men inte fått tidsbegränsad anställning som postdoktor eller har annan finansiering för detta kan söka stipendium.

Sökanden ska vara i begrepp att doktorera inom kort eller ha en doktorsexamen som är högst fem år gammal. Vid postdoc-periodens början ska doktorsexamen vara mindre än sex år gammal. Doktorsexamen ska vara svensk.

Postdoc-projektet kan bedrivas på maximalt tre platser under ett stipendieår. Att hela eller delar av postdoc-arbetet bedrivs på andra institutioner än den egna är inte ett krav, men innebär en fördel i bedömningen. Det är möjligt att inkomma med fortsättningsansökan för ett andra år.

Stipendieansökningarna ska vara stiftelsen tillhanda senast sista ansökningsdagen i början av februari. De inkomna stipendieansökningarna fördelas, baserat på forskningsprojektets ämnesinriktning, mellan styrelsens tre vetenskapliga ledamöter och deras respektive fackområden.

Ansökningarna bedöms och betygsätts av den vetenskapliga kommittén enligt följande kriterier:

ANSÖKANS KVALITET

Ansökan ska innehålla en klar och koncis beskrivning av projektets målsättning, metodik och angreppssätt. Målgrupperna och deras upplevda behov av ny kunskap inom forskningsområdet bör beskrivas, och all information som behövs för att kunna bedöma projektets nytta för dessa bör finnas med.

VETENSKAPLIG KVALITET

Projektet ska vara tydligt avgränsat, metodiken relevant för uppgiften och tidplanen rimlig. Nyhetsvärde och originalitet är intressant och gäller i förhållande till både forskarsamhället och till praktiken. Inom detta kriterium bedöms också projektets »realism«, det vill säga om det är troligt att projektet verkligen kan genomföras enligt planen.

RELEVANS

Relevansen bedöms i relation till stiftelsens ändamål. De förväntade resultaten ska kunna nyttiggöras och vara potentiellt användbara för bygg- och fastighetssektorns aktörer, och i förlängningen för samhället i stort.

FORSKNINGSMILJÖ

Det bör framgå att den sökande samarbetar med en god vetenskaplig miljö där den sökande har möjlighet att vidareutveckla sin forskning och att meritera sig. Med det avser stiftelsen en kreativ och mångsidig miljö, där forskare med olika inriktningar kan utbyta idéer med varandra och där förutsättningar finns för doktoranden att skapa egna nätverk, både lokalt och internationellt. Brevet med inbjudan från föreståndaren är i sammanhanget mycket viktigt. Likaså att den som är värd för postdoc har en tydlig plan för mottagandet.

FORTSÄTTNINGSSTIPENDIUM

I bedömningen av ansökningarna tas också hänsyn till om ansökan avser en stipendiat som redan får stöd från stiftelsen för sitt postdoc-projekt. Engagerade forskare som sköter sin rapportering till stiftelsen och som är utan annan finansiering kan erhålla stipendium under maximalt två år.

Vid styrelsemötet på våren beslutar styrelsen, med redan gjorda bedömningar som diskussionsunderlag, att bevilja totalt vanligtvis cirka 10-15 stipendier.

Stiftelsen önskar insyn i stipendiaternas arbete och följer upp projekten genom att efterfråga rapportering två gånger om året, enligt överenskommen tidplan. Godkänd rapportering är ett krav för att nästa stipendieutbetalning ska kunna genomföras. De tre fackansvariga styrelseledamöterna håller viss kontakt med stipendiaterna under det löpande arbetet.

På hösten infaller styrelsens andra sammanträde, då stipendiaternas arbete och rapportering följs upp.