FAQ postdoc-stipendier

Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna om postdoc-stipendier från Lundbergsstiftelsen. Hittar du inte din fråga här så sök svar under övriga avsnitt på hemsidan. Skicka annars din fråga till oss per e-post (stipendiestiftelsen@lundbergs.se). Vi har som ambition att uppdatera denna sida löpande med nya frågor och svar.

Om postdoc-stipendiet

Ett helårsstipendium, för tolv månaders postdoc-arbete är för närvarande 348 000 kronor. Det utbetalas i förskott, fördelat på max två gånger under året, ca den 25:e i utbetalningsmånaden. För ett helårsstipendium innebär det en utbetalning om 174 000 kronor månad i månad 1 och i månad 7. Utslaget motsvarar det en månadslön på 29 000 kronor och om du söker för en kortare period än tolv månader så ska beloppet anpassas proportionerligt.
Stipendiet kan sökas för en period upp till 12 månader. Det går även att söka fortsättningsstipendium för ett andra år. För att få fortsatt stöd, utan avbrott i utbetalningarna, behöver en ny ansökan då skickas in till stiftelsen under nästa års ansökningsperiod i januari/februari. Samma ansökningsformulär används för båda åren, men i ansökan för ett andra år behöver bifogas en avrapportering av dagsläget i projektet för det pågående stipendieåret.

Stiftelsen förutsätter att ansökningar som lämnas uppfyller kraven för stipendiefinansiering på det lärosäte där man verkar.

Nej, stipendiet är personligt och skattefritt, men medför inga sociala förmåner. Det är inte pensionsgrundande och innefattar inget försäkringsskydd. Fråga ditt lärosäte vilket försäkringsskydd du får genom dem och komplettera vid behov själv med egna försäkringar, t.ex. olycksfall på fritiden.
Stipendiet utbetalas endast för tid då postdoc.projektet bedrivs och bortfaller vid avbrott som t.ex. kortare annan projektanställning, föräldraledighet och längre sjukdom.

Du bör söka anstånd hos stiftelsen via e-post, så snart som möjligt efter att det kommande avbrottet i stipendiet är känt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta postdoc-projektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalnings- och rapportplanerna tas vid igen, vid rätt tid.

Stipendiebeloppet kommer att vara densamma som tidigare när du återvänder till postdoc-projektet, även om stiftelsen under tiden har fattat ett styrelsebeslut om att höja stipendiebeloppet för nya sökande.

Stipendiaten har inga försäkringar genom stiftelsen. Postdoktorn bör kolla med sin institution vilket försäkringsskydd som kommer genom dem. Att vara försäkrad för t.ex. personskada, resor, sjukdom och även ev. föräldraledighet är viktigt.  Komplettera vid behov själv med egna försäkringar, t.ex. olycksfall på fritiden.

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av den som har, eller inom kort kommer ha, en svensk doktorsexamen och önskar göra ett postdoc-arbete på heltid inom ämnen sorterade under begreppet samhällsbyggnad.

Doktorsexamen ska vid tillfället för ansökan vara högst fem år gammal.

Den sökande ska ha en inbjudan från en forskargrupp på ett lärosäte, men sakna anställning eller annan ersättning för sitt uppehälle.

Stiftelsen förutsätter att ansökningar som lämnas uppfyller kraven för stipendiefinansiering på det lärosäte där man verkar.

Nej, ansökan om rena resestipendier kommer inte behandlas. Stipendiet är personligt och tänkt att täcka uppehälle för en postdoktor som bedriver forskningsprojekt under max ett år. Denne kan så klart själv välja att använda del av pengarna till resor.

Forskningsprojektet måste bedrivas på och i samarbete med akademiskt lärosäte.

Sökande kan vara utländsk medborgare, men behöver dock som alla sökanden ha (eller inom kort ha) en svensk doktorsexamen. Personer med utländsk doktorsexamen kan ej erhålla stipendium.
Ja. Om så är fallet ska referens/rekommendationsbrev bifogas, från en högskolekontakt i Sverige, där det förklaras på vilket sätt denna postdoc med fördel bedrivs utomlands. Vad finns det att hämta? Vilka kontakter finns det att skapa? Finns det en framtid i Sverige för den som har fått dessa erfarenheter?

Ansökan

Nej, stiftelsen har bara en ansökningsperiod per år och det går bara att söka när stiftelsen utlyst stipendium, och därmed ansökningsperioden i det digitala ansökningssystemet är öppen. Ansökningsintervallet är 1 januari till början på februari.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

För exakta datum och övriga anvisningar; läs på sidan ANSÖKAN – POSTDOC

Nej, fr.o.m. stipendieåret 2017, vilket utlyses i december 2016, så använder vi ett digitalt ansökningssystem med formulär som nås via denna hemsida. Inga dokument ska skickas in i pappersform. Stiftelsen mottar endast ansökningar via detta digitala system. Andra ansökningar kommer inte behandlas.
Till viss del. Samma ansökningsformulär används för båda åren, men i ansökan för ett andra år anger stipendiaten i en kryssruta att det avser ett andra år. Dessutom behöver då en avrapportering av dagsläget i projektet för det pågående stipendieåret bifogas.
Ja. En inbjudan från den mottagande institutionen ska bifogas ansökan i pdf-format. I denna inbjudan ska finnas en underskriven försäkran från prefekt (eller annan föreståndare för institutionen) att grundläggande resurser för postdoc erbjuds. Den som ska vara värd för postdoc ska även skriva under en försäkran om att denne tar ansvar för mottagandet. Om postdoktorn planerar vistelse på mer än en plats så ska dessa försäkringar göras för varje plats och bifogas ansökan.
Nej, man kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen och spara den däremellan, innan man skickar in den. Efter sista ansökningsdag kan ansökan inte ändras längre.
Ja, det går bra. Det kan vara lämpligt att arbeta med text lokalt på egen dator och klistra in i formuläret. Ett avbrott i internetanslutningen skulle annars kunna leda till att text i ansökningsformulären går förlorad om man inte sparat ansökan nyligen. Observera att de flesta fält har begränsningar avseende antal tecken och att alltför lång text vid inklistring gör att ansökan inte kan skickas in förrän det justerats. Kontrollera också att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) inte försvinner.
Nej. Skulle man behöva komplettera projektbeskrivningen med t.ex. formler eller diagram har man möjlighet att i ansökningssystemet bifoga bilagor i pdf-format. Hänvisa då till bilagornas innehåll i projektbeskrivningen.
Fram till sista ansökningsdag kan ansökan ändras och skickas in på nytt. Efter kl 23:59 på sista ansökningsdagen är det inte möjligt.
Sökande kan välja att skriva sin ansökan på svenska eller engelska.
Stiftelsen håller sitt möte i mitten på april. Besked går ut till sökande via e-post kort därefter.
Som tidigast kan den första utbetalningen ske ca 25 maj. För att detta ska vara möjligt behöver man vara på plats och ha påbörjat sitt projekt, godkänt utbetalningsplan och rapportplan, ha inkommit med underskrivet bekräftelsebrev, samt meddelat kontouppgifter. Allt sker via det digitala ansökningssystemet.

Ja. Efter besked om beviljad fortsättningsansökan behöver bekräftelsebrev skickas in och utbetalnings- och rapportplaner godkännas, precis som vid första stipendieåret. Det är viktigt att dessa kommer in i god tid för att slippa uppehåll i utbetalningarna i skarven mellan de två stipendieåren.

Rapportering till stiftelsen

För ett helårsstipendium gäller att fyra månader in i stipendieperioden ska en lägesrapport lämnas. Denna måste blir godkänd av stiftelsens granskare innan den andra stipendieutbetalningen kan ske. I slutet på stipendieperioden ska en slutrapport lämnas. Slutrapport ska lämnas även om doktoranden ska ha fortsatt stöd från stiftelsen för ett andra kommande stipendieår.

Rapporter ska lämnas genom det digitala ansökningssystemet. Titta i den överenskomna rapportplanen. I ditt användarkonto finns deadline angiven för lägesrapport respektive slutrapport. Ca 30 dagar innan det är dags att senast inkomma med rapport kommer en automatisk påminnelse skickas ut per e-post. Läs mera under FÖR STIPENDIATER – POSTDOC.

Ja. Varje beviljat stipendium (varje stipendieår) ska avlutas med en slutrapport.

Den första utbetalningen för en eventuell stipendieperiod två är villkorat av en godkänd slutrapport för det första stipendieåret.