FAQs

Här finns svaren på några av de vanligaste frågorna om stipendier från Lundbergsstiftelsen. Hittar du inte din fråga här så sök svar under övriga avsnitt på hemsidan. Skicka annars din fråga till oss per e-post. Vi uppdaterar denna sida löpande med nya frågor och svar.

Om stipendiet

Ett helårsstipendium, för tolv månaders forskarstudier på heltid är för närvarande 288 000 kronor. Det utbetalas månadsvis ca den 25:e i varje månad, dvs. 24 000 kronor. Om du söker för en kortare period än tolv månader, och/eller för forskarstudier på deltid så ska beloppet anpassas proportionellt. Om det ingår undervisningsskyldighet som gör att studieplanen överskrider fyra år bör detta beaktas.
Du kan söka för max 12 månader i taget.

Om du är antagen som doktorand före 1 juli 2018 kan du ansöka om fortsatt stöd från stiftelsen. Om du önskar fortsatt stöd, utan avbrott i utbetalningarna, behöver du till nästa år komma in med en ny ansökan under den öppna ansökningsperioden. Stiftelsen kan ge max fyra helårsstipendier fram till doktorsexamen, förutsatt att forskningsstudierna och rapporteringen till stiftelsen sköts enligt plan.

Om du inte har antagits som doktorand före den 1 juli 2018 måste universitetet anställa dig när högst tre års heltid återstår till doktorandexamen. Detta innebär att stipendiet endast kan erhållas motsvarande det första året. Detta betyder också att om målet för forskarstudierna är licentiatexamen, är stipendier inte möjliga enligt högskoleförordningen.

Det är sökanden och universitetet som ansvarar för att reglerna i högskoleförordningen (SFS 2017-947) följs. Stiftelsen förutsätter att ansökningar som lämnas uppfyller kraven för stipendiefinansiering.

Nej, stipendier är personligt och skattefritt, men medför inga sociala förmåner. Det är inte pensionsgrundande och innefattar inget försäkringsskydd. Som mottagare av stipendium från stiftelsen måste du ha blivit godkänd som forskarstuderande vid ditt universitet och detta ska enligt Högskoleförordningen (SFS 2017-947) berättiga dig till socialförsäkringsskydd. Fråga ditt lärosäte hur det fungerar.
Stipendiet utbetalas endast för tid då forskarutbildningen bedrivs och bortfaller vid föräldraledighet och längre sjukdom. Lärosätet ska ha tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet som gör det möjligt för dig att få ersättning därifrån. Kontrollera detta med ditt lärosäte.

Du bör söka anstånd hos stiftelsen via e-post, så snart som möjligt. Förskjutningar görs i utbetalningsplan och rapportplan enligt överenskommelse. När tiden börjar närma sig för att återuppta doktorandprojektet, bör kontakt i god tid tas med administrationen för att säkerställa att utbetalningarna börjar vid rätt tid.

Det månatliga stipendiebeloppet kommer att vara densamma som tidigare när du återvänder till doktorandstudierna, även om stiftelsen under tiden har fattat ett styrelsebeslut att höja det  stipendiebeloppet för nya sökande.

Du har inga försäkringar genom stiftelsen. Däremot ska du när du påbörjar din forskarutbildning täckas av försäkring som tecknas av ditt högre utbildningsinstitut med Kammarkollegiet eller ett annat försäkringsbolag. Detta kan täcka dig för personskada, resor, sjukdom och föräldraledighet. Du bör kolla detta med din institution och se till att de har tagit ut en sådan försäkring. Om det behövs kompletterar du med din egen försäkring, som hemförsäkring och olycksfall på fritiden

Vem kan söka?

Stipendier utgår bara till forskarstuderande, som avser att ta licentiat eller doktorsexamen inom ämnen sorterade under begreppet samhällsbyggnad, som är antagna som doktorander vid svenska lärosäten, men som inte har finansiering för sitt uppehälle.
Ja. Personen behöver dock som alla sökanden vara ansluten till ett svenskt lärosäte, vara tilldelad en handledare och vid tidpunkt för stipendiets start även vara formellt antagen som doktorand.

Ansökan

Nej, stiftelsen har bara en ansökningsperiod per år och det går bara att söka när stiftelsen utlyst stipendium, och därmed ansökningsperioden i det digitala ansökningssystemet är öppen. Ansökningsintervallet är 1 januari till början på februari.

Ansökningsformuläret kan öppnas som en övningsansökan innan ansökningsperiodens början, men ändringar i formuläret kommer inte gå att spara förrän efter årsskiftet.

För exakta datum och övriga anvisningar; läs på sidan ANSÖKAN.

Nej, fr.o.m. stipendieåret 2017, vilket utlyses i december 2016, så använder vi ett digitalt ansökningssystem med formulär som nås via denna hemsida. Inga dokument ska skickas in i pappersform. Stiftelsen mottar endast ansökningar via detta digitala system. Andra ansökningar kommer inte behandlas.
Ja. Sökanden får i ansökningssystemet välja om det avser en förstagångs- eller en fortsättningsansökan. Valet styr vilket formulär som öppnas.

Om man söker för första gången eller har sökt förut, men inte blivit beviljad stipendium så ska man använda ansökningsformuläret för förstagångsansökan.

Om man redan har stipendium från Lundbergsstiftelsen för sitt doktorandprojekt ska man använda formuläret för fortsättningsansökan. Sökanden ska då i ansökan ange diarienummer, årtal och belopp för sitt/sina tidigare stipendier.

Ja. Handledaren ska skriva ett underskrivet rekommendationsbrev som bifogas ansökan. För att den sökande ska kunna koppla sin handledare till sin ansökan i systemet så behöver även handledaren skapa ett konto i ansökningssystemet. Handledaren får i och med kopplingen tillgång till ansökan och kan läsa den.
Nej, man kan arbeta med ansökan vid flera tillfällen och spara den däremellan, innan man skickar in den.
Ja, det går bra. Det kan vara lämpligt att arbeta med text lokalt på egen dator och klistra in i formuläret. Ett avbrott i internetanslutningen skulle annars kunna leda till att text i ansökningsformulären går förlorad om man inte sparat ansökan nyligen. Observera att de flesta fält har begränsningar avseende antal tecken och att alltför lång text vid inklistring gör att ansökan inte kan skickas in förrän det justerats. Kontrollera också att formatering (t.ex. fetade bokstäver, kursivering) inte försvinner.
Nej. Skulle man behöva komplettera projektbeskrivningen med formler eller diagram har man möjlighet att i ansökningssystemet bifoga bilagor. Hänvisa då till bilagornas innehåll i projektbeskrivningen.
Fram till sista ansökningsdag kan ansökan ändras och skickas in på nytt.
Sökande kan välja att skriva sin ansökan på svenska eller engelska.
Stiftelsen håller sitt möte i mitten på april. Besked går ut till sökande via e-post kort därefter.
Som tidigast kan första utbetalning ske ca 25 maj. För att detta ska vara möjligt behöver man vara formellt antagen som doktorand på ditt lärosäte, ha inkommit med bekräftelsebrev som är underskrivet av stipendiaten och handledaren, godkänt utbetalningsplan och rapportplan, samt meddelat kontouppgifter. Allt sker via det digitala ansökningssystemet.
Ja. Efter besked om beviljad fortsättningsansökan behöver bekräftelsebrev skickas in och utbetalnings- och rapportplaner godkännas, precis som vid första stipendieåret. Det är viktigt att dessa kommer in i god tid för att slippa uppehåll i utbetalningarna i skarven mellan de två stipendieåren.

Rapportering till stiftelsen

Ungefär halvvägs in i varje stipendieperiod ska en lägesrapport lämnas. I slutet på varje stipendieperiod ska en slutrapport lämnas. Slutrapport ska lämnas även om doktoranden ska ha fortsatt stöd från stiftelsen kommande stipendieår.

Om du blivit beviljad stipendium senast 2016 så ska den på eget initiativ lämnas skriftligt per post och per e-post, senast i slutet på rapportmånaden enligt den överenskomna rapportplanen. Läs mera under FÖR STIPENDIATER.

Om du blivit beviljad stipendium 2017 eller senare så ska du lämna rapport genom det digitala ansökningssystemet. Titta i den överenskomna rapportplanen som finns genom ditt login i ansökningssystemet. En tid innan det är dags att inkomma med rapport kommer en påminnelse skickas ut per e-post. Läs mera under FÖR STIPENDIATER.